معرفی اعضای هیئت‌مدیره و مدیران مرکز

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

ردیف

نام و نام خانوادگی سمت سوابق
۱ محمدرضا یاورزاده عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل سوابق
۲ حمیدرضا آرمان عضو هیات مدیره سوابق
۳ مهدی تاجیک عضو هیات مدیره سوابق
حوزه معاونت توسعه کسب و کار و بازرگانی
۱ فرامرز حضرتی مدیر امور مشترکین و نمایندگی‌ها سوابق
۲ سید مصطفی حسینی مدیر بازاریابی و فروش سوابق
۳ مهدی براتی مدیر امور تامین‌کنندگان سوابق
حوزه معاونت توسعه استانداردها
۱ فرهاد صادقی نژاد مدیر اطلاعات پایه سوابق
۲ مجتبی صالح دوست مدیر کدینگ سازمانی سوابق
۳ مهدی براتی مدیر توسعه استانداردها سوابق
حوزه معاونت فناوری اطلاعات
۱ منصور حسنی مدیر شبکه و زیرساخت سوابق
۲ حسین اقبالی مدیر پشتیبانی سیستم‌ها سوابق
۳ حسین باقری مدیر طراحی و توسعه نرم افزار سوابق
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
۱ سید مصطفی حسینی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سوابق
۲ میثم احمدی مدیر مالی و قراردادها سوابق