کد نمایندگی استان نام نماینده

رتبه 6 ماهه اول  1401

تعداد ستاره کسب شده

صفحات

00004 تهران بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه 1 صفحه نماینده
00011 تهران تحليل سيستم غرب 2 صفحه نماینده
00070 خراسان شمالي رهيافت سامانه های الكترونيكی 3 صفحه نماینده
00009 تهران سخاروش 4 صفحه نماینده
00015 خراسان رضوی مشاوران مشكات شرق 5 صفحه نماینده
00029 البرز آذين سيستم هوشمند 6 صفحه نماینده
00006 خراسان رضوی اطلاع رسانی رايانه ای علمي صنعتی خراسان 7 صفحه نماینده
00021 قم گرمای اقتصاد تابان پارس 8 صفحه نماینده
00010 تهران پردازشگران نوانديش 9 صفحه نماینده
00057 تهران تجارت فرا داده كوشا 10 صفحه نماینده
00054 گيلان سيب سامانه رشت 11 صفحه نماینده
00012 آذربايجان شرقی پارلار وطن 12 صفحه نماینده
00017 اصفهان کیمیاگران سرزمین رایانه 13 صفحه نماینده
00032 فارس ارتباط گستر همراهان 14 صفحه نماینده
00055 تهران مركز مطالعات و پژوهش های لجستيكی 15 صفحه نماینده
00008 آذربايجان شرقی خزر كاو شرق 16 صفحه نماینده
00030 آذربايجان غربی ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين الملل 17 صفحه نماینده
00050 هرمزگان عصر رايانه بندر 18   صفحه نماینده
00020 اردبيل سامانه های هوشمند نسل پنجم 19 صفحه نماینده
00049 يزد يزد راستين كوير 20 صفحه نماینده
00033 كرمان تجاری و ساختمان سازی پرديس جنوب شرق 21 صفحه نماینده
00092 البرز مهرازان ارگ فردوس پارس 22 صفحه نماینده
00084 خوزستان فرزانگان نوين زاگرس 23 صفحه نماینده
00073 سيستان و بلوچستان تعاونی طراحی و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدان 24 صفحه نماینده
00091 كرمانشاه انديشه نگار غرب 25 صفحه نماینده
00068 همدان رايانه كاران همدان 26   صفحه نماینده
00024 گلستان درفش كاويان غرب گلستان 27 صفحه نماینده
00062 چهارمحال و بختياری بين المللی و بازرگانی پارسيس جهانبين 28 صفحه نماینده
00088 كردستان فرداد مهام ويدا 29 صفحه نماینده
00082 بوشهر تعاونی تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يك 30   صفحه نماینده
00027 خوزستان فن آوری اطلاعات طرح نگار صفحه نماینده
00097 تهران پترو صنعت توسعه تجارت فام زيرساخت صفحه نماینده
00098 تهران آريا جم سپنتا صفحه نماینده
00099 زنجان پژوهشكده مطالعات راهبردی صنعت معدن و تجارت استان زنجان صفحه نماینده
00101 زنجان اتاق بازرگانی صنايع معادن و كشاورزی زنجان صفحه نماینده
00102 قم سیمین سرمایه پارس صفحه نماینده
00103 اصفهان اترس رایانه پیشتاز صفحه نماینده
00104 تخصصی صنایع دستی تعاونی صنایع دستی دوستداران فن خلاق سپنتا صفحه نماینده
00105 اصفهان روبینا بازار صفحه نماینده