کد نمایندگی استان نام نماینده

رتبه 6 ماهه دوم 1402

تعداد ستاره کسب شده

صفحات

00011 تهران تحليل سيستم غرب 1 صفحه نماینده
00009 تهران سخاروش 2 صفحه نماینده
00004 تهران بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه 3 صفحه نماینده
00029 البرز آذين سيستم هوشمند 4 صفحه نماینده
00012 آذربايجان شرقی پارلار وطن 5 صفحه نماینده
00010 تهران پردازشگران نوانديش 6 صفحه نماینده
00015 خراسان رضوی تجارت الکترونیک مشکات شرق 7 صفحه نماینده
00006 خراسان رضوی خدمات علمی صنعتی استان خراسان 8 صفحه نماینده
00057 تهران تجارت فرا داده كوشا 9 صفحه نماینده
00032 فارس ارتباط گستر همراهان 10 صفحه نماینده
00027 خوزستان فن آوری اطلاعات طرح نگار 11 صفحه نماینده
00070 خراسان شمالي رهيافت سامانه های الكترونيكی 12 صفحه نماینده
00054 گيلان سيب سامانه رشت 13 صفحه نماینده
00021 قم گرمای اقتصاد تابان پارس 14 صفحه نماینده
00055 تهران مركز مطالعات و پژوهش های لجستيكی 15 صفحه نماینده
00030 آذربايجان غربی ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين الملل 16 صفحه نماینده
00033 كرمان تجاری و ساختمان سازی پرديس جنوب شرق 17 صفحه نماینده
00008 آذربايجان شرقی خزر كاو شرق 18 صفحه نماینده
00097 تهران پترو صنعت توسعه تجارت فام زيرساخت 19 صفحه نماینده
00050 هرمزگان عصر رايانه بندر 20 صفحه نماینده
00024 گلستان درفش كاويان غرب گلستان 21 صفحه نماینده
00068 همدان رايانه كاران همدان 22 صفحه نماینده
00049 يزد يزد راستين كوير 23 صفحه نماینده
00111 سمنان فناوری پیمایش نواندیش 24 صفحه نماینده
00020 اردبيل سامانه های هوشمند نسل پنجم 25 صفحه نماینده
00109 فارس تدبير انديش سامانه پرداز آرتين 26 صفحه نماینده
00091 كرمانشاه انديشه نگار غرب 27 صفحه نماینده
00017 اصفهان شرکت كيميا گران سرزمين رايانه 28 صفحه نماینده
00062 چهارمحال و بختياری بين المللی و بازرگانی پارسيس جهانبين 29 صفحه نماینده
00084 خوزستان فرزانگان نوين زاگرس 30 صفحه نماینده
00092 البرز مهرازان ارگ فردوس پارس 31 صفحه نماینده
00088 كردستان فرداد مهام ويدا 32 صفحه نماینده
00112 کرمانشاه آتیه‌سازان فناور سورین 33 صفحه نماینده
00099 زنجان پژوهشكده مطالعات راهبردی صنعت معدن و تجارت استان زنجان 34 صفحه نماینده
00102 قم سیمین سرمایه پارس 35 صفحه نماینده
00082 بوشهر تعاونی تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يك 36 صفحه نماینده
00103 اصفهان اترس رایانه پیشتاز 37 صفحه نماینده
00073 سيستان و بلوچستان تعاونی طراحی و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدان 38 صفحه نماینده
00101 زنجان اتاق بازرگانی صنايع معادن و كشاورزی زنجان 39 صفحه نماینده
00089 البرز توسعه فناوری ایده ماندگار نمایندگی جدید صفحه نماینده
00095 البرز تعاونی خدمات پشتیبانی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز نمایندگی جدید صفحه نماینده
00128 مرکزی تعاونی پیام پارسیان مرکزی نمایندگی جدید صفحه نماینده
00131 تهران مبتکران توسعه و تجارت شناسا نمایندگی جدید صفحه نماینده
00130 خراسان رضوی سرزمین نوآوری گرین وب نمایندگی جدید صفحه نماینده