کد نمایندگی استان نام نماینده

رتبه 6 ماهه اول 1402

تعداد ستاره کسب شده

صفحات

00004 تهران بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه 1 صفحه نماینده
00011 تهران تحليل سيستم غرب 2 صفحه نماینده
00009 تهران سخاروش 3 صفحه نماینده
00015 خراسان رضوی تجارت الکترونیک مشکات شرق 4 صفحه نماینده
00029 البرز آذين سيستم هوشمند 5 صفحه نماینده
00057 تهران تجارت فرا داده كوشا 6 صفحه نماینده
00012 آذربايجان شرقی پارلار وطن 7 صفحه نماینده
00055 تهران مركز مطالعات و پژوهش های لجستيكی 8 صفحه نماینده
00070 خراسان شمالي رهيافت سامانه های الكترونيكی 9 صفحه نماینده
00010 تهران پردازشگران نوانديش 10 صفحه نماینده
00017 اصفهان شرکت كيميا گران سرزمين رايانه 11 صفحه نماینده
00006 خراسان رضوی خدمات علمی صنعتی استان خراسان 12 صفحه نماینده
00032 فارس ارتباط گستر همراهان 13 صفحه نماینده
00027 خوزستان فن آوری اطلاعات طرح نگار 14 صفحه نماینده
00008 آذربايجان شرقی خزر كاو شرق 15 صفحه نماینده
00033 كرمان تجاری و ساختمان سازی پرديس جنوب شرق 16 صفحه نماینده
00054 گيلان سيب سامانه رشت 17 صفحه نماینده
00021 قم گرمای اقتصاد تابان پارس 18 صفحه نماینده
00024 گلستان درفش كاويان غرب گلستان 19 صفحه نماینده
00049 يزد يزد راستين كوير 20 صفحه نماینده
00068 همدان رايانه كاران همدان 21 صفحه نماینده
00097 تهران پترو صنعت توسعه تجارت فام زيرساخت 22 صفحه نماینده
00030 آذربايجان غربی ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين الملل 23 صفحه نماینده
00050 هرمزگان عصر رايانه بندر 24 صفحه نماینده
00092 البرز مهرازان ارگ فردوس پارس 25 صفحه نماینده
00088 كردستان فرداد مهام ويدا 26 صفحه نماینده
00062 چهارمحال و بختياری بين المللی و بازرگانی پارسيس جهانبين 27 صفحه نماینده
00073 سيستان و بلوچستان تعاونی طراحی و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدان 28 صفحه نماینده
00020 اردبيل سامانه های هوشمند نسل پنجم 29 صفحه نماینده
00084 خوزستان فرزانگان نوين زاگرس 30 صفحه نماینده
00102 قم سیمین سرمایه پارس 31 صفحه نماینده
00103 اصفهان اترس رایانه پیشتاز 32 صفحه نماینده
00099 زنجان پژوهشكده مطالعات راهبردی صنعت معدن و تجارت استان زنجان 33 صفحه نماینده
00108 تخصصی محصولات فناور و دانش بنیان توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات رویان افزار مبتکر 34 صفحه نماینده
00082 بوشهر تعاونی تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يك 35 صفحه نماینده
00091 كرمانشاه انديشه نگار غرب 36 صفحه نماینده
00101 زنجان اتاق بازرگانی صنايع معادن و كشاورزی زنجان 37 صفحه نماینده
00095 البرز تعاونی خدمات پشتیبانی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز نمایندگی جدید صفحه نماینده
00109 فارس تدبير انديش سامانه پرداز آرتين نمایندگی جدید صفحه نماینده
00111 سمنان فناوری پیمایش نواندیش نمایندگی جدید صفحه نماینده
00112 کرمانشاه آتیه‌سازان فناور سورین نمایندگی جدید صفحه نماینده
00128 مرکزی تعاونی پیام پارسیان مرکزی نمایندگی جدید صفحه نماینده
00129 گلستان تجارت الکترونیک چورلی نمایندگی جدید صفحه نماینده
00131 تهران مبتکران توسعه و تجارت شناسا نمایندگی جدید صفحه نماینده