کد نمایندگی استان نام نماینده

رتبه ۶ ماهه اول  ۱۴۰۰

تعداد ستاره کسب شده

صفحات

۰۰۰۰۴ تهران بهینه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه ۱ صفحه نماینده
۰۰۰۰۶ خراسان رضوی اطلاع رسانی رایانه ای علمی صنعتی خراسان ۲ صفحه نماینده
۰۰۰۱۱ تهران تحلیل سیستم غرب ۳ صفحه نماینده
۰۰۰۰۹ تهران سخاروش ۴ صفحه نماینده
۰۰۰۲۷ خوزستان فن آوری اطلاعات طرح نگار ۵ صفحه نماینده
۰۰۰۵۷ تهران تجارت فرا داده کوشا ۶ صفحه نماینده
۰۰۰۷۰ خراسان شمالی رهیافت سامانه های الکترونیکی ۷ صفحه نماینده
۰۰۰۱۰ تهران پردازشگران نواندیش ۸ صفحه نماینده
۰۰۰۳۳ کرمان تجاری و ساختمان سازی پردیس جنوب شرق ۹ صفحه نماینده
۰۰۰۱۷ اصفهان کیمیاگران سرزمین رایانه ۱۰ صفحه نماینده
۰۰۰۴۹ یزد یزد راستین کویر ۱۱ صفحه نماینده
۰۰۰۱۲ آذربایجان شرقی پارلار وطن ۱۲ صفحه نماینده
۰۰۰۵۵ تهران مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی ۱۳ صفحه نماینده
۰۰۰۲۱ قم گرمای اقتصاد تابان پارس ۱۴ صفحه نماینده
۰۰۰۲۴ گلستان درفش کاویان غرب گلستان ۱۵ صفحه نماینده
۰۰۰۲۹ البرز آذین سیستم هوشمند ۱۶ صفحه نماینده
۰۰۰۰۸ آذربایجان شرقی خزر کاو شرق ۱۷ صفحه نماینده
۰۰۰۶۵ قزوین فنی مهندسی خدماتی صمیان صنعت ۱۸ صفحه نماینده
۰۰۰۵۴ گیلان سیب سامانه رشت ۱۹ صفحه نماینده
۰۰۰۳۰ آذربایجان غربی ارتباطات و توسعه راهکار آفرین بین الملل ۲۰ صفحه نماینده
۰۰۰۱۵ خراسان رضوی مشاوران مشکات شرق ۲۱ صفحه نماینده
۰۰۰۲۰ اردبیل سامانه های هوشمند نسل پنجم ۲۲ صفحه نماینده
۰۰۰۹۲ البرز مهرازان ارگ فردوس پارس ۲۳ صفحه نماینده
۰۰۰۳۲ فارس ارتباط گستر همراهان ۲۵ صفحه نماینده
۰۰۰۸۸ کردستان فرداد مهام ویدا ۲۶ صفحه نماینده
۰۰۰۸۴ خوزستان فرزانگان نوین زاگرس ۲۷ صفحه نماینده
۰۰۰۶۲ چهارمحال و بختیاری بین المللی و بازرگانی پارسیس جهانبین ۲۸ صفحه نماینده
۰۰۰۷۳ سیستان و بلوچستان تعاونی طراحی و مونتاژ کامپیوتر نیمروز ۱۸۶۰ زاهدان ۲۹ صفحه نماینده
۰۰۰۸۳ کرمان آموزش علوم اقتصادی و بازرگانی کرمان ۳۰   صفحه نماینده
۰۰۰۸۲ بوشهر تعاونی تجارت پایدار ایرانیان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و یک ۳۱   صفحه نماینده
۰۰۰۹۱ کرمانشاه اندیشه نگار غرب ۳۲   صفحه نماینده
۰۰۰۵۰ هرمزگان عصر رایانه بندر ۳۴   صفحه نماینده
۰۰۰۷۸ تهران فراز بوستان دانش ۳۵   صفحه نماینده
۰۰۰۶۸ همدان رایانه کاران همدان ۳۶   صفحه نماینده