بسته‌ی شرکتی

نرم‌افزار نسخه شرکتی سیستم کدینگ ملّی کالا، نرم‌افزاری است که در اختیار یک مؤسسه قرار می‌گیرد و با استفاده از آن کلیه مواد اولیه، قطعات، موجودی‌های انبار و اموال در گردش و محصولات او طبقه‌بندی و کدگذاری می‌گردد. در این سیستم اقلام به گونه‌ای کدگذاری می‌شوند که ۷ رقم اولیه مطابق ساختار طبقه‌بندی ملّی کالاست و به این ترتیب با دیگر کدهای ایران‌کد یکسان است. سریال کالا نیز بر اساس معیارهای مؤسسه به کار گیرنده کالا تعیین می‌شود. این کد از جهت ساختاری به کدملّی شبیه است اما اطلاعات این اقلام در پایگاه اطلاعات مرکز و پرتال اطلاع‌رسانی ملّی کالا قرار نمی‌گیرد. به‌کارگیری این بسته می‌تواند عواید ذیل را حاصل نماید:

  • صرفه‌جویی کلان اقتصادی از طریق مدیریت بهینه کالای در جریان
  • شناسنامه‌دار شدن کالاهای تحت پوشش
  • ایجاد کلید و زبان مشترک ارتباطی با عناصر داخلی و خارجی شرکت
  • تحت کنترل درآوردن اطلاعات محصولات و کاتالوگ آن‌ها
  • امکان‌پذیر شدن تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی خریدها و مصارف
  • تسهیل مدیریت موجودی انبار و اموال
  • کاهش هزینه نهایی و برخورداری از لجستیک مؤثر و یک‌پارچه
  • ایجاد بستر اطلاعاتی اقلام جهت تزریق به سطوح عملّیاتی شرکت