خرده فروشی در قرن 21

کاتالوگ خرده فروشی در قرن 21

فرآيند‌های كسب‌وكار در صنعت خرده فروشي، جزء يكي از فرآيند‌های سخت و پيچيده است. چرا كه درگير شدن در امور روزانه باعث مي‌شود تا درصورت اندكي غفلت از اهداف ماهيانه و ساليانه تعريف شده دور شود. از همين رو، مسائل مرتبط با مديريت داده‌ها كه تا قبل از اين جزو اولويت هاي مديران ارشد صنعت خرده فروشي نبود اكنون خيلي اهميت يافته است.

راهکارهای GS1 در بخش خرده فروشی

فرآيند‌های كسب‌وكار در صنعت خرده فروشي، جزء يكي از فرآيند‌هاي سخت و پيچيده است. چرا كه درگير شدن در امور روزانه باعث مي‌شود تا درصورت اندكي غفلت از اهداف ماهيانه و ساليانه تعريف شده دور شود. از همين رو، مسائل مرتبط با مديريت داده‌ها كه تا قبل از اين جزو اولويت های مديران ارشد صنعت خرده فروشي نبود اكنون خيلي اهميت يافته است.
تاكنون اين خرده فروشان بزرگ بوده‌اند كه در صنعت خود پيشرو بوده و باعث ايجاد تغييرات مهم در صنعت شده‌اند. اما اكنون اين پارادايم تغيير يافته و خرده فروشاني كه در حوزه تجارت الكترونيكي ورود كرده اند به عنوان پيشروان صنعت شناخته مي شوند. افزايش ميانگين سني جمعيت، تغييرات سريع فناوري و فشارهاي جديد بازارهاي جهاني باعث شده است كه بيشتركسب وكارها و مخصوصاً خرده‌فروشان چاره اي جز تطابق يافتن و همسوسازي خود با تغييرات، براي باقي ماندن در گردونه رقابت را نداشته باشند.
ذائقه و انتظارات مصرف‌كنندگان كنوني با مصرف كنندگان قبل از 2010 خيلي متفاوت شده است. مصرف كنندگان كنوني انتظار دارند كه اطلاعات در مورد كالايي كه مي‌خرند، بايد كاملا در دسترس آن‌ها باشد و به اشتراك‌گذاري اطلاعات را يك حق براي خود مي دانند. اين تغييرات پويا و روزافزون در انتظارات مشتريان به معني آن است كه خرده‌فروشان بايستي كاملا چابك بوده و در هر زماني آماده تغيير باشند. ضمن اينكه تغييرات زنجيره‌هاي تامين نيز براي مواجهه با اين توسعه ها اجتناب ناپذير است.
بكارگيري استاندارد‌هاي GS1 و سيستم‌هاي باركدينگ بين المللي طي سي سال اخير در صنعت خرده فروشي منافع زيادي را براي مصرف كنندگان در سرتاسر جهان فراهم آورده است .GS1 در واقع يك سيستم جهاني را مديريت مي كند كه به همه شركت‌ها در سرتاسر جهان اين امكان را مي‌دهد تا موارد زير را به صورتي يكسان و با زباني مشترك ايجاد كنند.

  • اقلام تجاری (شامل محصولات و خدمات)
  • سرمايه هاي ثابت
  • واحدهای لجستيكي
  • مرسوله ها
  • مكان‌های فيزيكي
  • مكان‌های مجازی (ميل باكس‌ها يا سايت‌های شركت‌ها)