کاتالوگ استقرار استانداردهای GS1 در بیمارستان

کاتالوگ استقرار استانداردهای GS1 در بیمارستان

استقرار استانداردهای GS1 در بیمارستان

استفاده از بارکدهای GS1 به شفافیت در زنجیره تامین کالا و افزایش سرعت ردیابی داروها و تجهیزات پزشکی کمک می کند. این شفافیت موجب می گردد تا کالاهای ضروری در مواقع لزوم در دسترس باشد. افزایش امنیت و صرف زمان بیشتر توسط کارمندان در مراقبت از بیماران از دیگر مزایای استفاده از این بارکدهاست.

قابلیت ردیابی و افزایش ایمنی بیمار

بارکدهای GS1 ،بیمار، کالاهای  پزشکی، تجهیزات و کادر درمانی را دقیقا شناسایی می کند. با اسکن کردن بارکدها اطالعات صحیح به صورت خودکار به سیستم اطالعاتی وارد شده و موجب بهبود ایمنی بیمار می شود. همچنین با ایجاد زمان بیشتر برای مراقبت از بیمار کارایی عملکرد کادر درمانی را افزایش می دهد.

 

افزایش امنیت با بارکدهای GS1

استفاده از بارکدهای GS1 به شفافیت در زنجیره تامین کالا و افزایش سرعت ردیابی داروها و تجهیزات پزشکی کمک می کند. این شفافیت موجب می گردد تا کاالهای ضروری در مواقع لزوم در دسترس باشد. افزایش امنیت و صرف زمان بیشتر توسط کارمندان در مراقبت از بیماران از دیگر مزایای استفاده از این بارکدهاست.

 

دانلود کاتالوگ: