وزارت اقتصادآماده همکاری باایران کداست

نقطه رسانه‌ای: وزیراموراقتصادی ودارایی گفت:به مجموعه دستگاههای زیر مجموعه توصیه می کنم به ایران کد پیوسته وازآن حمایت کنند.

سید شمس الدین حسینی در گفتگوبا خبرنگارماافزود:بااینکه وزارت اقتصاددرباره ایران کد مسئولیت مستقیم ندارد امااگروزارت بازرگانی بخواهدوکاری ازدست مابرآیددرحمایت از این نظام ملی کوتاهی نخواهیم کرد.
وی خاطرنشان ساخت:وزیر محترم بازرگانی چندی پیش در جلسه دولت گزارش کاملی از کارکردها ومراحل پیشرفت ایران کدرارایه کردوآشنایی اصلی من باآن از آنجا شروع شد.
وی تصریح کرد:طبق بررسیهای مااز مجموع دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصادفقط گمرک است که ارتباط کاری فوری باایران کدداردوبه خاطر مباحث تجاری وصادراتی گمرک وایران کد باید سریع به یکدیگر متصل شوند.از همین رو از گمرک گزارش کاملی درباره پیشرفت کار خواسته ام که موانع نیز درآن منعکس است.لذا بعداز دریافت این گزارش می توان چشم اندازروشن تری از همکاریها ارایه داد.
حسینی گفت:ازسایر دستگاههای زیر مجموعه وزارت اقتصادنیز خواهیم خواست نهایت همکاری باایران کدراداشته ودرصورت ارتباط کاری به این نظام ملی بپیوندند.البته معاونت اقتصادی وزارت اقتصادنیز به زودی گزارشی دراین ارتباط ارایه می دهدکه نحوه تعامل ماباایران کدرابیشتر روشن می سازد.