موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد: شناسایی زمینه‌های مخل تجارت در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملّی شماره‌­گذاری کالا و خدمات ایران به نقل از شاتا، صدور بخشنامه‌های گمرکی و روند رو به افزایش آن بویژه طی دو سال اخیر، چالش­هایی برای فعالین اقتصادی و تجاری کشور فراهم نمود. به‌نظر می‌رسد این رویه در صدور بخشنامه‌ها برخلاف اقدامات صورت گرفته برای تسهیل تجارت و تلاش‌های انجام شـده در جهـت پیاده‌سـازی پنجـره واحـد تجـاری بـوده اسـت . تعــدد ایــن بخشــنامه‌ها و در برخــی مــوارد تناقـض آنهـا آثـار سـوئی را بعضا بر بخش تولید و تجارت خارجی داشته است. افت تجارت خارجی طی چند سال اخیر از ابعاد دیگر به دلیل نبود راهبردهای کلان در حوزه سیاست­های صنعتی و تجاری می‌باشد. این شـرایط موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت در اثر اتخاذ سیاست­‌های کنترلی بــا اهداف کوتاه‌مدت شده است.

برای مطالعه بیشتر به سایت itsr.ir مراجعه فرمایید.