مرکز ملی آمادگی دارد به تمام صنایع و معادن در زمینه جهانی شدن و افزایش بهره وری کمک نماید