شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر کرد: کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۰

   به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره ­گذاری کالا و خدمات ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰را منتشر کرد. یکی از عوامل مهم در بخش صادرات و واردات آشنایی با قوانین این بخش می‌باشد، بدون شک شناخت فضای تجارت خارجی به ویژه در عرصه واردات و صادرات و بهره بردن از قوانین به روز آن می‌تواند به افزایش بهره‌وری درکسب و کار کمک نماید.شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ را به دو صورت کتاب و نسخه الکترونیک منتشر کرده است.

این کتاب دارای سه ویژگی جامعیت کمی و کیفی که آخرین اطلاعات نرخ حقوق ورودی و قوانین و مقررات صادرات و واردات برای بیش از شش هزار قلم کالا را پوشش می‌دهد، مهمترین اطلاعات قابل دسترس در این کتاب قوانین امور‌گمرکی، استانداردها و موافقت‌نامه‌های ترجیحی در تجارت دوجانبه و چند‌جانبه است. مرجعیت از دیگر ویژگی های این کتاب است که در آن کلیه فصول طبق مصوبات هیات‌وزیران و توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات تنظیم شده است . ویژگی سوم تسهیل می‌باشدکه در این بخش استخراج اطلاعات مربوط به نرخ حقوق ورودی و قوانین جاری صادرات و واردات مربوط به هر فصل در یک مجموعه به صورت الکترونیکی و جداول قابل استخراج می باشد.

برای اطلاع بیشتر به وب سایت www.takbab.com مراجعه فرمایید.