سیستم مشترکین اطلاعاتی

برخی کاربران اطلاعاتی در زنجیره تأمین به اطلاعات خاص‌تر و دقیق‌تر نیاز دارند یا این‌که به طور مستمر نیازمند آخرین اطلاعات در یک حوزه مشخص هستند. همچنین ممکن اسیت برخی از نیازمندان اطلاعات، بخشی از اطلاعات میانی ایران‌کد که از طریق پورتال اطلاع‌رسانی نمی‌شود را مطالبه کنند. ایران‌کد به منظور رفع این نیاز اطلاعاتی، سیستم مشترکین اطلاعاتی را ارائه داده است.

در سیستم مشترکین اطلاعاتی ایران‌کد، اطلاعات مورد نیاز و سفارش‌ داده‌شده توسط کاربر، پس از دریافت هزینه اشتراک، از طریق کانال ارتباطی مورد توافق و در قالب مورد نظر و در بازه‌های زمانی تعهد‌شده در اختیار کاربر قرار داده می‌شود. این اطلاعات می‌تواند اطلاعات پایه کالاها، اطلاعات اعضا، اطلاعات ساختار طبقه‌بندی و دیگر مؤلفه‌های اطلاعاتی به‌کار گرفته در ایران‌کد را شامل شود.

مدل اطلاع‌رسانی ایران‌کد در سیستم مشترکین اطلاعاتی یک ارتباط یک‌سویه از طرف ایران‌کد است و برگشت اطلاعاتی یا تکمیل اطلاعات ایران‌کد وجود ندارد.