سیستم مشترکین اطلاعاتی

برخي كاربران اطلاعاتي در زنجيره تأمين به اطلاعات خاص‌تر و دقيق‌تر نياز دارند يا اين‌كه به طور مستمر نيازمند آخرين اطلاعات در يك حوزه مشخص هستند. همچنين ممكن اسيت برخي از نيازمندان اطلاعات، بخشي از اطلاعات مياني ايران‌كد كه از طريق پورتال اطلاع‌رساني نمي‌شود را مطالبه كنند. ايران‌كد به منظور رفع اين نياز اطلاعاتي، سيستم مشتركين اطلاعاتي را ارائه داده است.

در سيستم مشتركين اطلاعاتي ايران‌كد، اطلاعات مورد نياز و سفارش‌ داده‌شده توسط كاربر، پس از دريافت هزينه اشتراك، از طريق كانال ارتباطي مورد توافق و در قالب مورد نظر و در بازه‌هاي زماني تعهد‌شده در اختيار كاربر قرار داده مي‌شود. اين اطلاعات مي‌تواند اطلاعات پايه كالاها، اطلاعات اعضا، اطلاعات ساختار طبقه‌بندي و ديگر مؤلفه‌هاي اطلاعاتي به‌كار گرفته در ايران‌كد را شامل شود.

مدل اطلاع‌رساني ايران‌كد در سيستم مشتركين اطلاعاتي يك ارتباط يك‌سويه از طرف ايران‌كد است و برگشت اطلاعاتي يا تكميل اطلاعات ايران‌كد وجود ندارد.