دستورالعمل کدگذاری تجهیزات شبکه توزيع نیروی برق ابلاغ شد

با توجه به گزارش معاون هماهنگی توزیع نیروی برق ایران (توانیر) دستورالعمل کدگذاری تجهيزات شبکه های توزيع نيروی برق به منظـور  رديابی و احراز اصالت تجهيزات مورد استفاده در شبکه توزيع با حضور نمايندگان شرکت توزيع نيروی برق و نمايندگان مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ايران مورد بررسی و تصويب قرار گرفته است، جهت اجرا در مرحله اول بر روی تعدادی از تجهيزات منتخب شبکه توزيع شامل ترانسفورماتورهای قدرت، انواع کنتور، انواع پايه های بتنی، کامپوزيت و چدنی، مقره، کات اوت، برقگير، انواع چراغ روشنايی معابر و المپ ارسال میشود.

با توجه به گزارش معاون هماهنگی توزیع نیروی برق ایران (توانیر) دستورالعمل کدگذاری تجهيزات شبکه های توزيع نيروی برق به منظـور  رديابی و احراز اصالت تجهيزات مورد استفاده در شبکه توزيع با حضور نمايندگان شرکت توزيع نيروی برق و نمايندگان مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ايران مورد بررسی و تصويب قرار گرفته است، جهت اجرا در مرحله اول بر روی تعدادی از تجهيزات منتخب شبکه توزيع شامل ترانسفورماتورهای قدرت، انواع کنتور، انواع پايه های بتنی، کامپوزيت و چدنی، مقره، کات اوت، برقگير، انواع چراغ روشنايی معابر و المپ ارسال میشود.