جامعه تجاری کشور نیازمند اطلاع رسانی درباره ایران کد است

نقطه رسانه ای :رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران گفت:جامعه تجاری کشورکماکان نیازمند اطلاع رسانی شفاف درباره ایران کد است.

یحیی آل اسحاق در گفتگوباخبرنگارماافزود:نگاهی به ماجرای اشتباه شدن بارکدهای 13 رقمی باایران کدکه سال گذشته اتفاق افتاد،نشان می دهد که چقدرخلا اطلاع رسانی دراین باره وجوددارد وشماچه راه طولانی درپیش دارید.
وی خاطر نشان ساخت:من هم قبول دارم که روند پیوستن جامعه تجاری به ایران کد کندوحتی با مقاومت هایی همراه است.اما باید ریشه این مسایل راجستجوکرد.به نظر من حتی همین مقاومتها نیز ریشه در عدم اطلاع رسانی کافی دارد.به نظر من برگزاری سمینارهای مشترک بااتاق‌های بازرگانی استانها روش مناسبی برای آگاهی بخشی است.
وی گفت:تاجراز هرروشی که بتواند کسب وکارش رارونق داده وتسهیل کند،استقبال می کندواین قاعده تجارت وبخش خصوصی است.لذااگرایران کدبتواندمزایای خودرا بادیدی کاربردی به مخاطبانش بشناساند موانع موجود خودبه خودرفع خواهد شد.
وی تصریح کرد:دراین راستااتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران نیز آماده همه گونه همکاری است.