برنامه پنجم نقش ایران کد در تولید و تجارت کشور را کلیدی کرده است

نقطه رسانه ای –  قائم مقام وزیر بازرگانی گفت: با نقشی که برنامه پنجم برای ایران کد قائل شده نقش این سیستم درتولید و تجارت کشورکلیدی می‌شود.

دکتر مسعود موحدی درگفتگو با خبرنگار ما افزود: بر اساس مصوبه مجلس درقالب برنامه پنجم توسعه ، دولت اجازه یافته است تا دستگاههای اجرایی را موظف به استفاده از ایران کد کند .
وی افزود: از جمله بخش‌های مورد توجه مجلس در مصوبه بند ج ماده 93برنامه پنجم این است که در آن دولت می‌تواند  دستگاههای اجرایی را موظف به استفاده از ایران کد کند.
در بند ج ماده 93 آمده است؛  دولت می تواند نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به أخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.
وی تصریح کرد: این موضوع می تواند ضمانت‌های اجرایی لازم را برای پیاده سازی ایران کد در فضای تجاری کشور ایجاد و استفاده از قابلیت‌های آنرا تضمین کند و به نظر من رویکرد مجلس دراین باره قابل ستایش است.
موحدی گفت: فضای تجاری کشور سالهاست که از نبود یک زیر ساخت اطلاعاتی منسجم رنج می برد و اثرات این کمبود در بخشهای تولید، توزیع وصادرات کالا و خدمات مشخص است. این مسئله در بخش سیاستهای کاهش قیمت تمام شده نیز خود را نشان داده است.
وی گفت: اما برنامه پنجم توسعه این اختیار را به دولت داده است که آن گونه که شایسته است از قابلیت‌های ایران کد استفاده کرده و موانع واحیانا بهانه هایی که در راه توسعه آن ایجاد شده است را مرتفع سازد.