ایران کدآلودگی‌های بازار لوازم خانگی رابرطرف می کند

نقطه رسانه ای :رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت:ازورود ایران کد به حیطه لوازم خانگی استقبال می کنیم چراکه مزیت‌های آن مستقیما به سوی مامی آید.

محمد طحان پوردرگفتگوباخبرنگار ماافزود:چرخه فروش لوازم خانگی کشوردچار بیماری‌های متعددی است که ایران کد می توانددر درمان برخی ازآنها موثرباشد.
وی اظهارداشت:قاچاق یکی ازاین معضلات است که به تمام طرفهای درگیر آسیب می رساندویعنی دولت،تولیدکننده ،واردکننده ومصرف کننده وخریداراز قاچاق متضرر می شوند.اما ایران کد می تواند شناسایی جنس قاچاق از جنس قانونی را به راحتی امکانپذیر کندواین تشخیص بدون کمترین هزینه خواهد بود.
وی اظهارداشت:یکی از تولیدکنندگان حرف جالبی رادرباره ایران کد می زد.او می گفت کالاهای موجوددربازار پدرومادر ندارند اما ایران کد به این کالاها پدرومادر ودرواقع هویت می بخشد.به نظرم این توصیف به جایی است.چون وقتی ما نمی دانیم کدام کالا قاچاق وکدام قانونی است اجناسی که می فروشیم پدرومادر نخواهدداشت.
وی گفت:دوران مبارزه فیزیکی با قاچاق به سر آمده وباید روش‌های نرم مبارزه در اولویت قرار گیرند.وقتی شمادر سطح بازار مکانیسمی برای تشخیص وعدم فروش داشته باشی قاچاق صرفه اقتصادی خودراازدست می دهدوچه مبارزه ای موثرترازآن؟
وی افزود:مسئله دیگر حمایت از حقوق مصرف کننده است که با رونق کسب وکارما ارتباط مستقیم دارد.وقتی اجناسی که می فروشیم هویت داشته باشندماراحتتر وگسترده تر اقدام به ارایه گارانتی می کنیم اما جنس بی هویت ریسک بالایی برای گارنتی کردن داردواگر می بینید گارانتی‌های داخل بازار چندان معتبر وقابل اعتنا نیست به دلیل بی هویتی جنس است که به قول آن دوست ما پدرومادرش مشخص نیست.
وی تصریح کرد:لذا معتقدم ورود جدی ایران کد به عرصه لوازم خانگی آلودگی‌های این بازار راتاحدزیادی برطرف کرده وکسب وکاررارونق می بخشد.لذاازآن حمایت می کنیم.