مدیریت موجودی

کاتالوگ مدیریت موجودی با چاشنی خلاقیت

وقتی صحبت از خلاقیت در مدیریت فضای انبار یا مدیریت قفسه های فروشگاهی به میان می آید، کار بسیار سخت می شود چرا که انعطاف پذیری راهکارها در مواجهه با محدودیت های فیزیکی بسیار اندک است. با این وجود، سیستم های رایان های و تحلیل های نوین در حوزه صنایع و مدیریت بهره وری، امکان ارائه راهکارهای جالب و مدرنی را برای مدیریت تأمین، مدیریت موجودی، مدیریت انبار و مدیریت فروش فراهم کرده اند که در کنار کلیدهای شناسایی GS1 ، قابل پیاده سازی است.