۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج‌ تا ابد فارس را به هموطنان عزیزمان شادباش عرض می نماییم