کتاب ” کاهش بحران اقتصادی ناشی از Covid: سریع عمل کنید و هر آنچه لازم است انجام دهید “

مرکز اروپایی تحقیقات سیاست اقتصادی”www.cepr.org ”  کتابی الکترونیکی در رابطه با موضوع کرونا و بشکل رایگان در اختیار عموم قرار داده است. کتاب مذکور شامل کنکاش در  ۲۴ موضوع مرتبط با بیماری کرونا است و  نویسنده هر بخش یکی از اقتصاددانان برجسته بین المللی (کروگمن، بلانچارد، جیسون فرمن، گیتا گوپیناس و ….) می باشد.

 

منبع :وبسایت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

سایر کتب