کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱ منتشر گردید

۵ نکته کلیدی کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱

کتاب جدول تعرفه ضمیمه مقررات صادرات و واردات نکات فراوانی را در خود جای داده که اطلاع از آن برای تمامی استفاده کنندگان از این کتاب حائز اهمیت است. بنابراین تمامی مراجعه کنندگان به این کتاب باید:

۱- در حد کلی و یا به تناسب امور مرتبط، آشنایی لازم با قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامۀ اجرایی قانون مربوطه را داشته باشند و از مقررات مربوط به اخذ کارت بازرگانی، ثبت سفارش، کالاهای بدون انتقال ارز، کالاهای پستی و حقوق مکتسبه مطلع باشند.

۲- قبل از مطالعۀ جداول تعرفه ، حتماً نسبت به مطالعه مفاد مصوبات و مقررات ابتدای کتاب اقدام نمایند.

۳- قبل از ورود به هر قسمت یا فصلی برای طبقه بندی کالا، به مندرجات ذیل یادداشت های قسمت ها و فصول جداول تعرفه توجه لازم داشته باشند و بدانند در کشور ایران، مقررات اعمال شده در تجارت خارجی، معمولاً در این یادداشت ها قید می شود.

۴- قبل از طبقه بندی کالاها ذیل یک قسمت یا فصل، با قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده آشنا شوند.

۵- با قوانین و مقررات مربوط به مجوزهای قانونی مانند استاندارد، بهداشت، قرنطینه، انرژی اتمی، غیره  و شرایط صدور این مجوزها نیز که در انتهای کتاب درج شده است کاملاً  آشنا شوند.

مهمترین تغییرات مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱

تغییرات زیادی در جداول تعرفه سال ۱۴۰۱ قابل اعمال است. اول- نسخه ۲۰۲۲ نمانکلاتور سازمان جهانی گمرک که توسط گمرک ایران ترجمه و سال قبل در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است باید پس از تصویب هیئت وزیران و طی مراحل مربوطه ، در کتاب جدول تعرفه اعمال گردد که تاکنون این امر مهم محقق نشده است؛ دوم– مأخذ حقوق گمرکی موضوع مادۀ ۱ قانون امور گمرکی کلیه کالاها ۴% بوده که درحال حاضر وفق مفاد قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ ، مأخذ حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به ۱% تقلیل یافته است؛ سوم- طبقات سود بازرگانی کلیۀ کالاها نیز پس از اعمال اصلاحات تصویب نامۀ اردیبهشت ماه هیئت وزیران کلاً تغییر پیدا کرده است. باید توجه داشت مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک نیز به نرخ ETS تغییر یافته که این امر یک مورد محاسباتی است و در کتاب جداول تعرفه درج نشده است.

برای تهیه کتاب از لینک ذیل استفاده نمایید.

https://takbab.com/index.php?route=product/product&product_id=3223