کتاب سال صنعت، معدن و تجارت

اقتصاد ایران در سال 1396 همگام با اقتصاد جهانی (که از روند رو به رشدی برخوردار بود) توانست رشد مثبتی در شاخص‌های تولید ناخالص، درآمد سرانه و تجارت خارجی، بواسطه شرایط پس از برجام و رفع برخی تحریم ها تجربه کند، اگرچه وضعیت رشد شاخص های اقتصادی در مقایسه با اهداف مندرج در قانون برنامه ششم فاصله نشان میدهد. شایان ذکر است گمانه زنی ها در خصوص تصمیم ایالت متحده آمریکا برای خروج از برجام، موجب ایجاد چشم اندازی نامطمئن برای وضعیت شاخص های اقتصادی ایران شد. ضمن آنکه این شرایط میتواند به عنوان مانعی جدی پیش روی جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین انتقال فنآوری با تاکید بر بخش صنعت ایران تلقی شود.