کاربرد اطلاعات

استانداردهای GS1 در حوزه كاربرد، از تركيب سه دسته استانداردهای فوق به دست می آيند و در فرايندهايی مانند رديابی، مديريت كيفيت داده‌ها و مديريت كوپن‌های ديجيتالی استفاده می شوند.

استانداردهای بکارگیری داده

اگرچه استانداردهای شناسايی، ضبط خودكار و تبادل الكترونيكی داده‌ها، پيش‌نيازهايی ضروری و زيرساخت‌هايی بسيار پراهميت برای تسهيل فرايندها در زنجيره تأمين هستند، اما تا زمانی كه كاربردهای مناسبی برای آن‌ها نيابيم، به اهدافی كه در زمان توسعه اين استانداردها در نظر داشته‌ايم نخواهيم رسيد. بنابراين، GS1 در طول بيش از 40 سال سابقه فعاليت خود، همواره به دنبال جاری سازی اين استانداردها در كاربردهای مناسب و مفيد در زنجيره تأمين صنايع و بازارهای مختلف بوده است.

استانداردهای GS1 چگونه کار می کنند؟

استانداردهایGS1 با شناسایی محصولات، مکان‌ها دارایی ها و … به صورت یکتا، ضبط دقیق داده‌ها و تبادل الکترونیکی اطلاعات به صورت خودکار، بنیان اطلاعاتی مشترکی برای کسب‌وکارها ایجاد می کنند تا با استفاده از این بنیان مشترک، فرایندهای فیزیکی، اطلاعاتی و مالی خود را با سادگی و دقت بیشتر انجام دهند. علاوه بر این، کسب‌وکارها می توانند با ترکیب استانداردهای مختلف GS1، اثربخشی و کارآیی فرایندهایی مانند «فراخوان بازگشت محصول» را بهبود بخشند.

استانداردهای Gs1