مدیریت موجودی

کاتالوگ مدیریت موجودی با چاشنی خلاقیت

وقتي صحبت از خلاقيت در مديريت فضاي انبار يا مديريت قفسه هاي فروشگاهي به ميان مي آيد، كار بسيار سخت می شود چرا كه انعطاف پذيری راهكارها در مواجهه با محدوديت های فيزيكي بسيار اندك است. با اين وجود، سيستم های رايان هاي و تحليل هاي نوين در حوزه صنايع و مديريت بهره وری، امكان ارائه راهكارهای جالب و مدرنی را برای مديريت تأمين، مديريت موجودی، مديريت انبار و مديريت فروش فراهم كرده اند كه در كنار كليدهاي شناسايی GS1 ، قابل پياده سازی است.