مدیریت موجودی

کاتالوگ مدیریت موجودی با چاشنی خلاقیت

وقتی صحبت از خلاقیت در مدیریت فضای انبار یا مدیریت قفسه های فروشگاهی به میان م یآید، کار بسیار سخت می شود چرا که انعطاف پذیری راهکارها در مواجهه با محدودیت های فیزیکی بسیار اندک است. با این وجود، سیست مهای رایان های و تحلی لهای نوین در حوزه صنایع و مدیریت بهرهوری، امکان ارائه راهکارهایجالب و مدرنی را برای مدیریت تأمین، مدیریت موجودی، مدیریت انبار و مدیریت فروش فراهم کردهاند که در کنار کلیدهای شناسایی GS1 ، قابل پیاده سازی است…

دانلود کاتالوگ: