کاتالوگ مدیریت اموال و دارایی‌ها

کاتالوگ مدیریت اموال و دارایی‌ها

خلاصه‌ای از مطالب کاتالوگ به ترتیب زیر است:

پیگیری و ردیابی اموال به جه منظور انجام می‌شود؟

 • بهبود در بهره برداری
 • بهبود راندمان زنجیره تامین
 • کاهش موجودی دارایی
 • کاهش زمان جستجوی دارایی ها
 • بهبود تعمیر و نگهداری بر اساس زمینه کاری دارایی ها

مزایای پیگیری و مدیریت دارایی چیست؟

 • استفاده بهتر از دارایی
 • بهترشدن زمان های برگشت و در نتیجه بهبودی بازگشت سرمایه گذاریدر دارایی است
 • بهبود سوددهی برای صاحبان دارایی
 • کاهش ضررهای مالی از طریق سرقت و جابجایی
 • پیش بینی بازگشت دارایی، افزایش راندمان، باز تخصیص و بهبود بازگشت
 • سرمایه گذاری در دارایی
 • اثر بخشی تولید
 • کاهش هزینه ضرر و زیان و سرقت
 • بهترکردن خدمات به مشتری از طریق دقت بیشتر داده‌ها
 • کاهش موجودی دارایی