وزارت بازرگانی برای گنجانیدن ایران کد در قوانین لازم پیشنهاد بدهد

نقطه رسانه ای: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منتظر پیشنهادات اجرایی وزارت بازرگانی برای گنجانیدن ایران کد در قوانین لازم هستیم.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات (ایران کد) ارسلان فتحی پور در گفتگوبا خبرنگارما افزود:ما با ایران کد ومزایای آن آشنایی داریم ومایلیم با گنجانیدن آن درمتن برخی لوایح یا طرحهایی که درکمیسیون تصویب می‌شود به گسترش آن دراقتصاد کشور کمک کنیم.
وی اظهارداشت : هرقدر بتوانیم روند کارها درکشوررا الکترونیکی کنیم در بودجه کشورصرفه جویی کرده و به پیشبردامور مردم کمک کرده ایم . تکریم واقعی ارباب رجوع درشرایط حاضرکمک به گسترش سامانه هایی چون ایران کد است.
وی تصریح کرد: پیشنهاداتی برای گنجانیدن ایران کد درلایحه امور گمرکی که با رعایت قوانین اصل 85 درکمیسیون اقتصادی درحال رسیدگی است ، وجود داردکه ما انرا درمتن این لایحه لحاظ خواهیم کرد.
فتحی پورگفت: درعین حال اگر وزارت بازرگانی درخواست کند، می توان هرجا احساس کنیم گنجانیدن ایران کد درمتن طرح یا لایحه ای مفید است راسا نسبت به این کاراقدام کنیم. با این اقدام کمک خوبی به گسترش این طرح ملی صورت گرفته وپشتوانه قانونی آن تقویت می‌شود.
وی افزود: هویت بخشی به کالاها وشفاف شدن چرخه توزیع کالا در کشور یکی از انتظارات بزرگی است که از ایران کد داریم. دراین راستا هرجا به کمک مجلس در اصلاح یا تصویب مصوبه ای جدید نیاز باشد، کمیسیون اقتصادی آماده همکاری است.