ورود ایران کد به صنعت نفت برکات ومزایای زیادی دارد

وزیر نفت گفت:کمیته کاری مشترک باوزارت بازرگانی برای فعال سازی نظام ملی شماره گذاری کالا وخدمات به زودی فعال می‌شود.

غلامحسین نوذری در گفتگو با خبرنگارما افزود:وزارت نفت یکی از دستگاههایی است که درمصوبات هیات وزیران مخاطب ایران کد شناخته شده است.لذا فعالیت هایی دردست انجام است که ابتدا اجرایی شدن این نظام در سطح وزارت نفت وشرکت‌های زیر مجموعه آن مطاله شده وسپس کار اجرایی آغاز شود.
وی اظهارداشت: درواقع باید ببینیم درکدام بخشها می توان نفت را به ایران کد پیونددادوچگونه.ما هم اکنون درحال یافتن پاسخ این پرسش هستیم.
نوذری تصریح کرد:نفت مجموعه گسترده وحساسی است وورود این گونه نظام‌های ریشه ای به بستر آن باید با دقت ومطالعه کامل صورت گیرد.لذا ترجیح می دهیم پیش ازهر اقدامی نتیجه مطالعات کمیته کاری مشترک با وزارت بازرگانی آماده شود تا بعد به سمت اجرا برویم.
وی افزود:البته روشن است ورود ایران کد به صنعت نفت کشور باعث برکات ومزایای زیادی خواهد بودوهزینه هارا کاهش داده واز خریدهای غیر ضرور وخروج ارز جلوگیری می کند.