همکاری با ایران کدبه کلیه بخش‌های وزارت صنایع ومعادن بخشنامه شده است

وزیر صنایع ومعادن گفت : برای همکاری باایران کد به تمام مجموعه وزارتخانه دستور همکاری داده شده است.

علی اکبر محرابیان در حاشیه جلسه هیات وزیران در گفتگوی کوتاهی به خبرنگار ما اظهار داشت: بخشنامه ای به کلیه زیر بخش‌های وزارت صنایع ومعادن ارسال شده که پیوستن به ایران کدرا بررسی ودر صورت لزوم با برداشتن موانع اداری موجود با آن همکاری کنند.
وی تصریح کرد: قرار است از طریق دستگاههای موجود مانند سازمان گسترش ونوسازی صنایع وسازمان توسعه معادن ودیگران به واحدهای تولیدی صنعتی ومعدنی درزمینه‌های مختلف نیز پیوستن به ایران کد توصیه شود.
محرابیان گفت : همچنین الزامات قانونی پیوستن به ایران کد به خانواده صنعتی کشور اطلاع رسانی می‌شود.