نماینده ایران با رییس سازمان جهانی «جی اس۱» دیدار کرد