موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد: بسته سیاستی کنترل تورم در اقتصاد ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به نقل از شاتا براســاس آخریــن اطلاعــات ارائــه شــده توســط بانــک مرکــزی رشــد نقدینگــی و پایــه پولــی در مردادمــاه ســال 1400 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب 1.39 درصـد و 1.42 درصـد بـوده اسـت کـه ایـن ارقـام در مقایسـه بـا رشـد مرداد مـاه 1399 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال ماقبـل آن بـه ترتیـب 3.15 و 3.3 واحـد درصـد افزایـش داشـته اسـت. بـا توجـه بـه حجـم گسـترده نقدینگـی در ایـران (نسـبت1.69 درصـدی نقدینگـی بـه تولیـد ناخالـص داخلـی اسـمی اقتصـاد ایـران بـه قیمـت جـاری در پایـان سـال 1399) توجـه جـدی بـه تبعـات تورمـی سیاسـتهای پولـی انبسـاطی در صورتـی کـه بـا رشـد تولیـد همـراه نباشـد، حائـز اهمیـت اسـت. براسـاس ادبیـات اقتصـادی و مطالعـات تجربـی در ایـران افزایـش عرضـه پـول، تأثیـر مسـتقیم بـر تـورم دارد.

برای مطالعه بیشتر به سایت itsr.ir مراجعه فرمایید.