مفاهیم فنی ایرانکد

نام پایه تکمیلی
نامی که مشخصات طیفی از اقلام را بر اساس سطحی از ساختار طبقه‌بندی در بر گرفته و طبق آن می‌توان به نام مصوب کالا دست یافت.

 

کلیدکد
کدی است که به جایگاه نام‌ پایه تکمیلی در ساختار طبقه‌بندی ملّی اختصاص می‌یابد. این کد حداقل سه رقم و حداکثرهفت رقم دارد.

 

الگوی وصف نام محصول
به ترتیب قرار گرفتن نام و مشخصات قلم کالا که برای معرفی آن در نظر گرفته شده، الگوی وصف محصول اطلاق می‌شود.