مدل‌های زنجيره تامين در بازپرسازی موثر (بخش دوم)

موضوع بازپرسازی موثر به هر دو شيوه بازپرسازی از طريق مرکز توزيع خرده فروشي ( RDC) و تحويل مستقيم از انبار ( DSD) از توليدکننده به خرده فروش، توجه دارد. اين نوشتار، سه مدل زنجيره تامين را با توجه به ويژگي هاي تکنيک‌هاي بازپرسازی موثر با تاکید بر انتقال الکترونیکی داده ها (EDI) و الزامات آنها توضيح مي‌دهد. مدل هاي مختلف پايه، پيشرفته و آرماني، به طور جداگانه براي بازپرسازی موثر (RDC) و (DSD) تشريح شده اند و براي کارایی موثر هر كدام، به مجموعه اي از شرايط نياز است. مدل پيشرفته بر اساس تکنيک هايي که در مدل پايه اي استفاده شده، توسعه و ساختاردهی شده و مدل آرماني، علاوه بر آن، تکنيک-هاي مدل پيشرفته را ارتقا مي دهد. اين مدل ها به شركاي تجاري كمك مي كنند تا شيوه بازپرسازی خود را تحليل نموده و همچنين انگيزه حركت به سمت مدل آرماني را به وجود آورند.

موضوع بازپرسازی موثر به هر دو شيوه بازپرسازی از طريق مرکز توزيع خرده فروشي ( RDC) و تحويل مستقيم از انبار (DSD) از توليدکننده به خرده فروش، توجه دارد. اين نوشتار، سه مدل زنجيره تامين را با توجه به ويژگي هاي تکنيک‌هاي بازپرسازی موثر با تاکید بر انتقال الکترونیکی داده ها (EDI) و الزامات آنها توضيح مي‌دهد. مدل هاي مختلف پايه، پيشرفته و آرماني، به طور جداگانه براي بازپرسازی موثر (RDC) و (DSD) تشريح شده اند و براي کارایی موثر هر كدام، به مجموعه اي از شرايط نياز است. مدل پيشرفته بر اساس تکنيک هايي که در مدل پايه اي استفاده شده، توسعه و ساختاردهی شده و مدل آرماني، علاوه بر آن، تکنيک-هاي مدل پيشرفته را ارتقا مي دهد. اين مدل ها به شركاي تجاري كمك مي كنند تا شيوه بازپرسازی خود را تحليل نموده و همچنين انگيزه حركت به سمت مدل آرماني را به وجود آورند.

در مقاله آشنایی با روش‌های باز پر سازی موثر سه مدل زنجیره تامین برای بازپرسازی از طریق تحويل مستقيم از انبار (DSD) تشریح گردید. در این شماره به تشریح سه مدل زنجیره تامین برای بازپرسازی از طریق مرکز توزيع خرده فروشی (RDC) می پردازیم. 

تعاريف و اصطلاحات باز پر سازی موثر

 • پاسخگويي موثر و کارآمد به مصرف کننده (ECR)
  يک گروه مشارکتي تشکيل شده از اعضاي زنجيره تامين که جهت بهبود Tو بهينه سازي مديريت زنجيره تامين و تقاضا با همديگر کار ‌مي‌کنند تا مزايايي مانند کاهش قيمتها، تنوع بيشتر انتخاب ها و در دسترس بودن محصولات را براي مشتريان ايجاد کنند. ماموريت ECR خدمت دهي بهتر، سريعتر و با کمترين هزينه به مصرف کننده است.
 • نقطه فروش الکترونيکي (EPOS)
  محلي براي ثبت فروش کالاها بوسيله اسکن کردن بارکد آنها در محل صدور صورتحساب.
 • سفارش دهي به کمک کامپيوتر (CAO)
  سيستمي‌است كه هنگامي‌كه موجودي يك قفسه به مقدار كمتر از سطحي كه قبلا تعريف شده مي رسد، به طور خودكار، سفارش بازپرسازي را توليد مي كند. يك سيستم كامپيوتري، موجودي تمام كالاهاي فروشگاه را پيگيري مي كند و مقادير خروجي و ورودي را اصلاح مي كند.
 • برنامه بازپرسازي دوره اي (CRP)
  اين عمل عرضه پيوسته كالاها ميان يك عرضه كننده و شريك تجاري اش را تضمين مي‌كند كه اين كار بر اساس تبادل خودكار اطلاعات مربوط به ميزان موجودي فعلي، ميزان تقاضا و اطلاعات جابجايي اقلام در قالب چهارچوبي است كه بوسيله سياست تامين و عرضه پذيرفته شده باشد. در اين سيستم، عرضه كننده در برابر ميزان ذخيره در مركز توزيع خرده فروش، مسئول است.
 • تحويل مستقيم و بي واسطه به مشتري (DSD)
  شيوه تحويل كالاي تجاري به طور مستقيم از توليدكننده به فروشگاه خرده فروش و حذف انبار خرده فروش.
 • مرکز توزيع خرده فروشي (RDC)
  يک نقطه توزيع عملياتي که مقدار مشخصي موجودي در يک منطقه نگهداري ‌مي‌نمايد. به عبارت ديگر کالا به طور مستقيم از توليدکننده به خرده فروش نمي‌رسد، بلکه واسطه‌هايي به عنوان عمده فروش وجود دارد.
 • نظام کدگذاري اطلاعات اقلام در گردش(GS1 در سطح بين الملل)
  سيستم کدگذاري کالاها که به تما‌مي‌اقلام و موجوديهاي اطلاعاتي مربوط به آنها کد يگانه تخصيص مي-دهد. اين کد در قلمرو موردنظر يکتاست و نظام تخصيص و مديريت آنها در ايران بر عهده مرکز ملي شماره گذاري کالا و خدمات ايران است.
 • هزينه يابي مبتنی بر فعاليت (ABC)
  يک روش حسابداري که يک کسب و کار را قادر ‌مي‌سازد تا بيشتر و شفاف تر چگونگي و کجايي يک مزيت و سود را درک کنند. در ABC همه فعاليتهاي اصلي در مرکز هزينه مشخص ‌مي‌شوند و هزينه‌هاي انجام هر يک محاسبه ‌مي‌شود- شامل هزينه‌هايي که در مرزهاي ميان کارکردي هستند.
 • مهندسي مجدد فرايند کسب و کار (BPR)
  بازنگري تمام فعاليتهاي شرکت براي بهبود خدمات ارائه شده به مصرف کننده.
 • دسته/طبقه (Category)
  يک دسته يا طبقه، گروهي مجزا و قابل مديريت از کالاها يا خدمات است که بر اساس نياز مصرف کنندگان به هم وابسته ‌مي‌شوند.
 • بازپرسازي (بازپرسازی) موثر و کارامد (ER)
  فعاليت مشارکتي تامين کننده و خرده فروش براي اطمينان از تدارک محصول خوب، در مکان صحيح، در زمان مناسب، با بيشترين کيفيت و از موثرترين راه ممکن.
 • تبادل الکترونيکي داده‌ها (EDI)
  انتقال اطلاعات تجاري از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر بين شرکاي تجاري بر اساس قالب هاي همسان و مجموعه اي از تراکنش هاي استاندارد.
 • انتقال الکترونيکي وجه (EFT)
  مديريت جريان پول و زمان پرداخت بين تامين کنندگان و خرده فروشان با استفاده از تبادل الکترونيکي داده‌ها
  3 فرآيند بازپرسازی مؤثر براي تحويل از طريق مركز توزيع خرده فروشي(RDC)
  اين بخش فرآيند بازپرسازی مؤثر در سه مدل زنجيرة تأمين براي تحويل از طريق مركز توزيع خرده فروشي (RDC) منطقه اي را شرح مي‌دهد. فرآيند توضيح داده شده مشابه روش استفاده شده در مدل DSD است كه در مقاله قبلی شرح داده شده است.

  • تنظيم اطلاعات پايه
  • سفارش دهي
  • توزيع فيزيکي
  • جريان مالي

فرآيند بازپرسازی مؤثر در مدل پايه RDC

فرآيند بازپرسازی مؤثر(E R) پايه تعدادي از تكنيك هاي پايه اي از قبيل سفارش دهي به كمك كامپيوتر (CAO)، سيستم مديريت سفارش خريد (POM)، انتقال الكترونيكي وجوه (EFT) را استفاده كرده و يك حداقلي را براي سازمان دهي توزيع كارا از طريق RDC ارائه مي نمايد.

همزمان سازي یا تنظیم اطلاعات پايه

در اين مدل همانند مدل DSD براي مدل پايه الزامات بخصوصي وجود ندارد.

ب) سفارش دهي

مدل RDC پايه شامل فرآيند سفارش دهي به كمك كامپيوتر از نقطه فروش (POS) به RDC و از RDC به عرضه كننده است. پيام هاي E DI، اين دو فرآيند سفارش دهي را پشتيباني مي كنند[3].
همان طور كه در شكل زير نشان داده شده است، فرآيند سفارش دهي محصول مناسب را در اندازه مناسب، در مكان مناسب و در زمان مناسب مهيا مي كند.
داده هاي فروش فروشنده (فروشگاه) دستي و يا به صورت الكترونيكي قابل ثبت هستند. سيستم موجودي دوره اي همانند مدل D SD پايه اي، براساس داده هاي كالاهاي دريافتي و كالاهاي فروخته شده، روزي يك بار موجودي انبارها را براي هر يك از كالاهاي موجود در قفسه ها محاسبه مي كند (كالاهاي دريافتي از RDC به انبار). سيستم CAO سطح انبار كه سيستم موجودي دوره اي نشان مي دهد را با نقطه سفارش مجدد تعريف شده مقايسه كرده و سفارش خريد را كه مشخص كننده مقادير مربوطه است، صادر كرده و از طريق EDI به RDC ارسال مي كند. در شکل 1 فرایند سفارش دهی در مدل RDC پایه نشان داده شده است.

شکل 1- فرآيند سفارش دهي در مدل RDC پايه

بعد از بررسي انبارها در RDC‌، سيستم مديريت سفارش خريد (POM)، از طريق EDI سفارش هاي خريد مورد نياز را با استفاده از پيغام (ORDERS) ارسال مي كند.
سيستم تكميل سفارش عرضه كننده، سفارش را پردازش كرده و بررسي مي كند كه آيا سفارش از انبار قابل تحويل است يا اينكه بايد توليد شود.
(نكته: همة ارتباطات الكترونيكي بين فروشنده (انبار) و R DC مي‌تواند از طريق پيغام‌هاي EDI و يا سيستم داخلي خرده فروش انجام شود. براي سهولت اين امر ما به پيام‌هاي EDI رجوع مي كنيم اما به خاطر داشته باشيم كه راه‌هاي ارتباطي ديگري نيز براي ارتباط بين فروشگاه‌ها و RDC امكان پذير وجود دارد).

ج) توزيع فيزيكي

در مدل پايه اي، توزيع فيزيكي از طريق RDC بوسيله تكنيك هاي اشتراكي خاص حمايت نمي شود. با اين همه، هر دو گروه خرده فروش و عرضه كننده مي توانند به طور مستقل، تكنيك هايي از قبيل مسيريابي و زمان-بندي محموله ها را به كار گيرند.
سيستم مديريت انبار فعاليت هاي انبارهاي هر دو گروه عرضه كننده و خرده فروش را پشتيباني
مي كند. مديريت فضا چيدمان فروشگاه، تخصيص فضاي قفسه ها و ميزان در ديد بودن را بهينه كرده و در يك سيستم پايه اين امر مي‌تواند بدون كمك كامپيوتر و بوسيلة مدير فروشگاه انجام گيرد. در شکل 2 توزیع فیزیکی در مدل RDC پایه نشان داده شده است.

 

شکل2- توزيع فيزيكي در مدل RDC پايه

د) جريان مالي

براي مدل RDC پايه، روش هاي مرسوم ارسال صورتحساب (فاكتور كاغذي) كافي است. پردازش فاكتور بوسيلة مشتري ممكن است يك فعاليت دستي باشد. فاكتورها چاپ شده و بوسيلة نامه به خرده فروش ارسال مي‌شود و تراز حساب‌هاي دريافتي به اندازه مناسب بدهكار مي‌شود.
زماني كه خرده فروش فاكتور را دريافت مي كند آن را با كاتالوگ قيمت ها، سفارش و شرايط تحويل مقايسه مي كند. تراز حساب هاي پرداختي به اندازه مناسب بستانكار مي شود. اگر چه در مدل پايه بروزآوري اين حساب-ها هنوز به صورت دستي انجام مي گيرد؛ هردو عمليات حساب هاي پرداختي و حساب هاي دريافتي مي تواند بوسيلة نرم افزار ساده حسابداري نيز پشتيباني شود. ضمن اينكه عرضه كننده مي تواند از پيام EDI فاكتور براي بدهكاركردن خرده فروش استفاده كند.
براي فرآيند پرداخت، از روش هاي سنتي مبتني بر تبادل اسناد كاغذي استفاده مي شود (چك، حواله پول و …). به هرحال هر روز بانك هاي بيشتر و بيشتري بر P C (كامپيوترهاي شخصي) را ارائه مي دهند؛ كه يك مشتري (كاربر) مي تواند براي پرداخت، انتقال پول بين حساب‌هايش و بررسي تراز (تعادل) حساب هايش در هر لحظه (On Line) استفاده كند. مدل RDC پايه اي براي پرداخت به عرضه كننده، شامل سيستم پرداخت از راه دور مي شود.
تراكنش بين بانك مشتري، هر جايي كه مبادله گسترده تجاري در آن رخ مي دهد و بانك مشابه عرضه كننده به طور معمول انجام مي شود. عرضه كننده همچنين انتظار دارد كه يك سيستم مديريت نقدينگي (وجوه نقد) از راه دور وجود داشته باشد كه بانك او در ارتباط باشد به گونه اي كه او از پرداخت هاي خود آگاه شود. وقتي كه عرضه كننده ببيند كه پرداخت انجام شده است، حساب هاي دريافتي خود را بستانكار مي كند. در شکل 3 جريان مالي در مدل RDC پايه اي (مقدماتي) نشان داده شده است.

شکل 3- جريان مالي در مدل RDC پايه اي (مقدماتي)

ادامه مقاله باز پر سازی موثر را در صفحه e-code مشاهده کنید.