مجموعه گزارشات “پایش تحولات تولید”

فهرست مطالب

  •  آخرین اخبار و تحولات مهم در حوزه تولیدات صنعتی و معدنی در جهان منتهی به هفته سوم فروردین
  •  پیامدهای ناشی از بحران کووید- 11 بر بخشهای مختلف اقتصادی در سطح جهان
  •  پیامدهای ناشی از کرونا بر قیمت جهانی مواد و محصولات معدنی و معاملات در ایران
  •  سیاست‌های حمایتی دولتها برای مقابله با کووید- 11
  •  کانال‌های اثرگذاری کرونا بر صنایع کارخانه‌ای و اثرات منفی آن بر صنایع کشور
  •  اثرات کرونا بر تولید محصولات صنعتی و معدنی منتخب در ایران
  •  جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات سیاستی