مجله علمی-تخصصی e-code

مجله علمی و تخصصی e-code در راستای اشاعه دانش کدینگ با همکاری مدیران و کارشناسان مرکز ملی شماره گذاری کالا از سال ۱۳۹۴ تا کنون در قالب ۲۸ ماهنامه به چاپ رسیده است. در راستای ارتباط با استادان اهل فن در زمینه کدینگ و همچنین علاقه مندان  مباحث کد گذاری و آشنایی با استانداردها و راهکارهای Gs1 مجله e-code به صورت الکترونیکی با امکان جستجو مفاهیم کلیدی کدینگ در سایت www.e-code.ir قرار گرفته است.