اطلاعیه مهّم

بدینوسیله به اطلاع کلّیه مشترکین محترم می­‌رساند، مرکز ملّی شماره­‌گذاری کالا و خدمات ایران از تاریخ  1400/10/15 هیچ­گونه همکاری با شرکت فراز بوستان دانش (نمایندگی استان تهران-۰۰۰78) نداشته، بدیهی است هر گونه فعالیت شرکت مذکور تحت عنوان نمایندگی این مرکز غیر‌قانونی بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه مرکز ملّی شماره­‌گذاری کالا و خدمات ایران نخواهد بود.