قابليت‌ها و توانمندی‌های استاندارد GS1 در حوزه سلامت

مقدمه

بيمارستان سناتوريو گومز آرژانتين: بهبود امنيت بيماران به علت بکار بستن ابتكار رهگيري

مديريت بيمارستان با ايجاد سيستم رهگيری دارويی ملی به عنوان ابزاری برای افزايش امنيت دارويی بيماران در زنجيره تأمین بهره برد. آنها همچنين با ايجاد قوانين و سیاست‌هایی، سيستم مديريت خدمات رهگيری الكترونيك را براي بيماران برقرار كرده و در نتيجه آن نیازمندی‌های استفاده از سيستم رهگيری ملی را تأمین نمودند. فرايند جديد به شكل موثری در چهار حوزه كليدی اثر‏گذار و باعث بهبود عملكرد آنها شد. اين چهار حوزه كه بيمارستان آنها را به عنوان حوزه های بحرانی كه مي‏بايست رهگيری در آنها نهادينه شود عبارت بودند از دريافت، بسته گشايی، توزيع و مديريت. موفقيت اين فرايند مستلزم هماهنگی‌‏ها و نظم درون سازمانی و حمايت همه بخش‏‌های درگير و نيز اعتقاد درونی به استاندارد سازی فرايند‏ها به عنوان ركن اصلی اين سيستم نه‏‌تنها از طرف مديران بلكه از سمت همه كاركنان در زنجيره تأمین داشت.

مقدمه

بيمارستان سناتوريو گومز آرژانتين: بهبود امنيت بيماران به علت بکار بستن ابتكار رهگيری

مديريت بيمارستان با ايجاد سيستم رهگيری دارويی ملي به عنوان ابزاری براي افزايش امنيت دارويی بيماران در زنجيره تأمین بهره برد. آنها همچنين با ايجاد قوانين و سیاست‌هایی، سيستم مديريت خدمات رهگيری الكترونيك را براي بيماران برقرار كرده و در نتيجه آن نیازمندی‌های استفاده از سيستم رهگيری ملی را تأمین نمودند. فرايند جديد به شكل موثری در چهار حوزه كليدی اثر‏گذار و باعث بهبود عملكرد آنها شد. اين چهار حوزه كه بيمارستان آنها را به عنوان حوزه های بحرانی كه مي‏بايست رهگيری در آنها نهادينه شود عبارت بودند از دريافت، بسته گشايی، توزيع و مديريت. موفقيت اين فرايند مستلزم هماهنگی‌ها و نظم درون سازمانی و حمايت همه بخش‏‌های درگير و نيز اعتقاد درونی به استاندارد سازی فرايند‏ها به عنوان ركن اصلی اين سيستم نه‌‏تنها از طرف مديران بلكه از سمت همه كاركنان در زنجيره تأمین داشت.

زمينه:

اين بيمارستان دارای ايزو ، مأموریتی به جهت افزايش ايمني و نيز كيفيت سلامت براي شهروندان بوينس آيرس دارد. از آنجا كه بيمارستان بر اساس اصول مديريت كيفيت فعاليت مي‏كند فرايند‏هايي برای نهادينه كردن سيستم رهگيری دارويی به جهت افزايش ايمنی بيماران و نيز زنجيره تأمین داراست.

چالش‏‌ها:

چرخه دارويی آرژانتين هیچ‌گاه در مقابل خطراتی كه جان بيماران را تهديد مي‏كند نظير ورود داروهای تقلبی به چرخه توزيع، سرقت دارويی و نيز تحريف و جعل دارويي ايمن نيست. به جهت نبرد با اين هجمه وسيع و نيز به جهت اطلاع از اتفاقات تأثیرگذار در اين چرخه سازمان ملی دارو، غذا و تجهيزات پزشكی آرژانتين ANMAT اقدام به برقراري سيستم رهگيری ملی نمود. اين سيستم رهگيری قادر به تشخيص، رهگيری، اعتبار سنجی، ثبت تبادلات دارويی و نيز رصد هرگونه تبادلات دارويی درون زنجيره تأمین مي‏باشد. زنجيره تأمین آرژانتين بسيار گسترده و پيچيده و شامل بازيگران متعدد شامل بيمارستان‌‏ها، بيمه‏‌ها، تأمین‌کنندگان و نيز توليد‏كنندگان است. اين بازيگران دارای سطوح متفاوتی از ميزان پذيرش و به‌کارگیری فناوری‌های الكترونيك در تبادلات خود هستند كه الزاماً با يكديگر مطابقت ندارند. در ضمن در كشور آرژانتين تمامی داروها ملزم به استفاده از باركد GTINو نيز شماره سريال كالا در انواع باركد خطی، ماتريسی و RFID هستند.

راهكار: بكار گيری سامانه رهگيری

بيمارستان در خلال برقراری سيستم رهگيری داخلی و نيز در برقراري ارتباط با سامانه ملی دارو بر آن شد تا سيستم داخلي بيمارستان خود را نيز ارتقا ببخشد. به عنوان نمونه بيمارستان اقدام به برپايی سيستم مديريت خود‏كار ذخيره براي تمامی دارو‏های دريافتی اعم از دارو‏های دريافتی از توليد‏كنندگان يا عرضه كنند‏گان و يا فروشند‏گان جزء نمود. در اين اثنا بيمارستان اقدام به تقويت سيستم رهگيری داخلی خود نيز نمود. در اين خصوص آنها ابزاري را ابداع نمودند كه اقدام به ثبت تمامی اطلاعات موثر دارويی از جمله تاريخ توليد و انقضا در مبدأ ورود به بيمارستان مي‏كرد. اين‌ها مقدماتی بودند كه بيمارستان را برای پيوستن به سامانه ملی رهگيری داروی آرژانتين مهيا مي‏ساخت.

ركن اساسی رهگيری دارو، كد حك شده بر روی دارو است. اين كد در هر يك از مراحل چهارگانه ساختار اصلی سيستم رهگيری را شكل مي‏دهد. اين مراحل عبارتند از دريافت، بسته‏‌گشايی، توزيع و مديريت.

مرحله دريافت: در اين مرحله، اطلاعات مرتبط با شماره باركد دارو در بانك اطلاعات دارويي بيمارستان ذخيره مي‏شود .اين اطلاعات دارو اعم از صورتحساب و شماره شناسه كالا در هر دو سامانه بيمارستانی و نيز ملی ثبت مي‏شود.

 

مرحله بسته‌گشايي: سيستم قانون‌‏گذاري در آرژانتين توليدكنند‏گان را ملزم به استفاده از باركد در بسته‌‏بندی اوليه و ثانويه کرده است اما نوع( خطی، يك‌‏بعدی، دوبعدی و يا تگ‏‌های راديويی) آن را مشخص نکرده است. در اين مرحله نياز است تمامي داروها پس از بسته‏‌گشايی مجدد در بسته‏‌هاي کوچک‌تر بسته‌‏بندي شده و كد شناسه روي آنها حك شود. بيمارستان مذكور نيز براي حصول اطمينان از اين فرايند از دستگاه مخصوص براي شكستن قرص‌‏ها استفاده مي‏كند و آنها را در بسته‌‏هايی جداگانه قرار مي‏دهد و اطلاعات حياتی دارو از قبيل تاريخ توليد و انقضاء را روي بسته‏‌هاي ثانويه نيز حك مي‏كند. متأسفانه در اين بخش بيمارستان قادر به ثبت اطلاعات توليد‏كنندگان كه مورد نياز سامانه ملي مي‏باشد، در سيستم خود نيست.

سامانه دريافت دارو

مرحله توزيع: از آنجا كه توزيع روزانه دارو به تمامي بخش‌‏های گوناگون بيمارستان فرايندي بدون توقف و مهم است، براي هر بخش دستگاه اسكنر باركد خريداری شده است تا بيمارستان در هر زمانی از محل و ميزان داروی هر بخش مطلع باشد.

 

مرحله مديريت: بيمارستان تصميم گرفت تا اطلاعات مصرف دارو را پس از اطمينان از 5 مرحله مديريتي صحيح (بيمار صحيح، داروي صحيح، دوز صحيح، مسير صحيح و نيز زمان صحيح) به سامانه ملي رهگيري دارويي اطلاع دهد. در ابتدا فرايند رهگيري دارو در بيمارستان تنها و به عنوان نمونه در بخش انكولوژي بيمارستان برقرار گرديد تا پس از اطمينان به بخش‏‌هاي ديگر تسري يابد. در اين فرايند نمونه، بخش‌‏هاي زير توسط بيمارستان رصد مي‏شد:

گروهی از افراد در خصوص مسايل مادي و نيز تعامل بخش‏هاي مختلف بيمارستان در خصوص بهبود كيفيت ايمني بيماران فعاليت مي‏كردند.

پروتكل‌‏ها و آيين‏‌نامه هاي داخلي بخش انكولوژي در تعامل با اين فرايند استانداردسازی شد و اطلاعات مصرف دارو در پرونده الكترونيكي بيماران توسط پزشك مربوطه ثبت گرديد.

تهيه داروهای تركيبي نيز در اين بخش توسط سيستم مديريت انبار دارویی مديريت مي‏شد. تحت اين مديريت، اطلاعات اين قبيل داروها نيز در سامانه داخلی دارويی ذخيره شد.

پس از آماده سازی دارو، سيستم به آن يك باركد تحت استاندارد GS1 تخصيص مي‏دهد. از طرف ديگر بيماران نيز دارای مچ‏بندي هستند كه باركد دوبعدی ماتريسي آن، حاوي تمامي اطلاعات پزشكی بيماران است. مضاف بر اين، هر روش درمانی نيز در ارتباط مستقيم با اين فرايند داراي يك كد شناسايي است.

در اين هنگام پزشك باركد بيمار را اسكن كرده و همزمان باركد دارو نيز اسكن مي‏شود. سيستم در اين زمان روش درمانی را با بيمار و دوز مصرفی دارو تطبيق مي‏دهد و در صورت تاييد، اطلاعات در سامانه ملی ذخيره مي‏گردد.

يكی از بزرگ‌ترین مزايای اين سيستم دوری جستن از خطا و اشتباهات احتمالی حاصل از دخالت فرايندهای غیر خودکار در اين چرخه است. افزون بر اين، بيمارستان از لحظه ورود دارو به خوبی مي‏داند دارو كجاست و در چه مرحله‌ای به بيمار تحويل مي‏شود. با اجراي موفقيت آميز اين سيستم توسط بيمارستان حالا زمان آن است تا اين فرايند در بخش‏‌های ديگر بيمارستان نيز بكار گرفته شود. در اين خصوص پزشكان و پرستاران به عنوان عوامل اجرايی می‌بايست دانش بروزی را داشته باشند و همچنين آيين‏‌نامه‏‌های داخلی نيز مي‏بايست بروز شوند.

ادامه مقاله در وبسایت E-CODE