طبقه‌بندی و کدگذاری کالا

به اهتمام: احمد غلامزاده

به اهتمام: احمد غلامزاده

ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)