صدور شناسنامه الکترونیکی برای مواد غذایی

مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات از صدور شناسنامه الکترونیکی برای تمامی اقلام گروه کالایی مواد غذایی تا پایان اردیبهشت ماه جاری خبر داد.

احمد غلامزاده در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاعرسانی بازرگانی ایران (شابا)، گسترش صدور کاتالوگ الکترونیکی برای تمامی گروه کالایی را از جمله اولویتهای کاری مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات برشمرد و افزود: کاتالوگ الکترونیکی باید به عنوان یک سند ملی در اختیار ذینفعان قرار گیرد.
وی با بیان این مطلب که شناسنامه الکترونیکی اقلام باید به عنوان یک سند ملی مورد استفاده قرار گیرد، اعلام کرد: تا پایان ماه جاری این کاتالوگ برای تمامی اقلام مواد غذایی صادر خواهد شد.
مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات، بر لزوم بهکارگیری کاتالوگ الکترونیکی در فرآیند واردات تاکید کرد و گفت: به ازای هر قلم کالای وارداتی باید یک شناسنامه صادر شود تا در موسسه استاندارد براساس این شناسنامهها، مجوز واردات صادر شود.
غلامزاده افزود: هماهنگیهای لازم برای صدور مجوز واردات براساس کاتالوگ الکترونیکی یا استانداردهای مشخصات فنی در موسسه استاندارد، سازمان توسعه تجارت و مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات انجام شده و کلیه امور فنی به اتمام رسیده و پیشبینی میشود ظرف هفتههای آینده عملیاتی شود.