شناسایی داده‌ها

استانداردهای شناسايی GS1، استانداردهايی هستند كه كدها يا كليدهايی را براي شناسايی يكتا و بي‌ابهام موجوديت‌های مختلف در دنياي واقعی (مانند اقلام تجاری، واحدهای لجستيكی، مكان‌های فيزيكی، اسناد، روابط خدماتی و ساير موجوديت‌ها) تعريف می كنند تا از اين كليدها در سيستم‌های اطلاعاتی استفاده شود.

استاندارد شناسایی داده ها

استانداردهای GS1 اين قابليت را فراهم می كنند تا برای شناسايی منحصربه‌فرد هر «چيز» يا به عبارت بهتر هر «موجوديت»، يك شناسه‌ی يكتای جهانی تخصيص داده شود. شناسه‌هايی كه مطابق با استانداردهای GS1 به هر موجوديت می توان داد، با كمك «پيش‌شماره شركتی GS1» صادر می گردند. هر شركتی كه عضو GS1‌ می شود، يك پيش‌شماره شركتی منحصر‌به‌فرد دريافت می كند كه با اين كار، امكان شناسايی آن شركت در تمام دنيا به‌صورت يكتا فراهم می شود.

اين پيش‌شماره‌های شركتی نيز از «پيشوند‌های كشوری و موضوعی GS1» گرفته می شوند كه به كشورهای مختلف يا موضوعات و حيطه‌های خاص داده شده‌اند.

عنوان شناسه كاربرد در شناسايی مثال
GTIN شماره جهانی قلم‌کالای تجاری محصولات و خدمات قوطی كنسرو، بسته شكلات، آلبوم موسيقی
GLN شماره جهانی مکان طرف‌های تجاری و مكان‌ها شرکت‌ها، انبارها، سالن‌های تولید و فروشگاه‌ها
SSCC کد سریال بسته (پالت) ارسالی واحدهای لجستيكی کالاهای روی یک پالت، کلاف‌های ورق آهنی، کارتن‌ها و سبدهای بارگيری‌شده
GRAI سریال جهانی دارایی برگشتنی دارايی‌های برگشتنی جعبه‌ها و صندوق‌های خالی، پالت‌ها و كانتينرها، ساک‌ها و کيسه‌های حمل چيزها
GIAI شناسه جهانی دارایی خاص (pdf) اموال و دارايی‌ها تجهيزات درمانی، تجهيزات توليدی، وسايل حمل‌ونقل، تجهيزات فناوری اطلاعات
GSRN شناسه جهانی رابطه خدماتی (pdf) رابطه بين خدمت‌دهنده و خدمت‌گيرنده اعضای باشگاه وفاداری، پزشكان بيمارستان و اعضای كتابخانه
GDTI شناسه جهانی سند اسناد و مدارك اظهارنامه مالياتی، فرم‌ها و صورت‌های ارسال و گواهينامه‌های رانندگی
GINC شماره شناسه جهانی برای محموله (pdf) محموله‌ها واحدهای لجستيكی كه با هم به مشتری تحويل می‌شوند
GSIN شماره شناسایی جهانی مرسوله (pdf) مرسوله‌ها واحدهای لجستيكی كه با هم به مشتری تحويل می‌شوند
GCN شماره جهانی کوپن کوپن‌ها كوپن‌های ديجيتال
CPID شناسه قطعات قطعات و اجزاء قطعات يك خودرو