شرکت رامیان پویا افزار (شرکت مرتبط با اتکا)

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه

شرکت نرم افزاری مرتبط با RFID . شامل برنامه های فروشگاهی ، مدیریت اموال، انبار هوشمند و … تامین کنندگان سخت افزاری