سیاست‌ها‌ و‌ اقدامات‌ پیشنهادی‌ برای‌ جبران‌ آثار‌ سوء‌ اقتصادی‌ کرونا

سیاست‌ها‌ و‌ اقدامات‌ پیشنهادی‌ برای‌ جبران‌ آثار‌ سوء‌ اقتصادی‌ ناشی‌ از‌ شیوع‌ بیماری‌ کرونا

(مطالعه‌تطبیقی‌کشورها‌و‌شناسایی‌صنوف‌آسیب‌پذیر)

ویرایش پنجم -منتهی به 26اسفند ماه 1398

 

  • بخش اول–بررسی تجارب جهانی وشناسایی ابزارهای حمایتی
  • بخش دوم-ارایه چارچوب شناسایی صنوف آسیب پذیر
  • بخش سوم-چارچوب بسته های حمایتی

در این فایل pdf که توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهیه شده است می‌توانید برخی از گزارش های مفید و کاربردی و مطالعات انجام شده بر روی صنوف و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا و اقدامات پیشنهادی برای مقابله با آثار سوء را ملاحظه نمایید.