سند نقشه راه تنظیم بازار کشور توسعه داده شد

سند نقشه راه تنظیم بازار کشور : تنظیم بازار به عنوان یک مقوله کلیدی اثرگذار در تمامی دوره‌ها و دولت‌ها، نقش بسزایی در مدیریت پیامدهای تکانه‌های پیرامونی به‌ویژه آثار تحریم‌های ظالمانه، شوک‌های ناشی از تغییر متغیرهای کلان و عدم تحقق کامل اهداف سیاست‌های بخشی و همچنین شکست‌های بازاری داشته است. در این راستا و به‌منظور ارتقاء هدفمند اجرای این سیاست‌ها، برخورداری از نقشه راه مدون و منسجم متناسب با اقتضائات زمانی و در راستای اهداف اسناد بالادستی کشور ضروری است.

 براساس مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (شماره ۱۳۷۳۳-۹۸/م مورخ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲ ) که به تائید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، بر لزوم تدوین نقشه راه و برنامه‌های عملیاتی تنظیم بازار کشور باهدف جلوگیری از هرگونه آسیب به تولید و ادامه رشد و بالندگی تولید داخل در جهت مقابله با اهداف جنگ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دشمن؛ حفظ آرامش سفره مردم و تأمین کسری نیاز کالایی کشور در بخش معیشتی و مواد اولیه تولید و متناسب‌سازی منابع و امکانات برای به حداقل رساندن آثار سوء بروز کمبود یا نبود کالایی؛ تأمین به موقع کالاها و مواد اوليه؛ کاهش مخاطرات ناشی از عدم تأمین منابع ارزی و ریالی؛ هدایت و هزینه کردن منابع محدود متناسب با اولویت‌های کالایی در زمان صدور مجوز و همچنین جلوگیری از تخلفات اقتصادی در بخش خرد بر تهیه نقشه راه تأکید شده است.

باید توجه داشت که حوزه مداخلات دولت در امور تنظیم بازاری در بسیاری از موارد جنبه هماهنگی میان تمام نهادهای دخیل در تنظیم بازار، تسهیل گری و تسریع در امور اجرایی مرتبط با آن به‌ویژه در زمان‌هایی است که شوک‌های پیرامونی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی رخ می‌دهد. یکی از رسالت‌های اصلی تدوین نقشه راه تنظیم بازار کمک به ارتقای این هماهنگی، تسهیل و تسریع در امور است. از طرفی با توجه به فرا بخشی بودن و ماهیت پیچیده تنظیم بازار، تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور نیازمند طراحی مدلی است که هم بتواند ابعاد این ماهیت فرا بخشی و پیچیده را در نظر گرفته و هم بر اساس بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی آن، رویکردهای لازم را برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها برای ایجاد درکی مشترک میان همه دست‌اندرکاران تنظیم بازار کشور و همراه کردن تمامی دستگاه‌های مسئول، ارائه کند.

نقشه راه تنظیم بازار کشور

چارچوب سند نقشه راه تنظیم بازار

بخش اول به‌صورت خلاصه دربردارنده بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی است. بخش دوم شامل اجزای اصلی سند نقشه راه تنظیم بازار مشتمل بر تعاريف، اهداف مورد انتظار، الزامات تحقق آن‌ها و چارچوب مفهومی برای تعیین سیاست‌های مختلف اثرگذار بر تنظیم بازار و همچنین تعیین متولیان امر در هراز یک از سطوح سیاستی و تعیین اهم وظایف و انتظارات از آن‌ها است. بخش سوم باهدف تعیین چارچوب برنامه‌های عملیاتی و پشتیبان اجرای نقشه راه مشتمل بر کار برگ‌هایی است که به‌منظور تکمیل آن کارگروه تنظیم بازار کشور موظف است با همکاری تمام دستگاه‌های متولی، نسبت به تکمیل و ارابه آن در زمان‌بندی مشخص، اقدام کند.

روش‌شناسی مورداستفاده در آسیب‌شناسی تنظیم بازار

مدل مورداستفاده در آسیب‌شناسی تنظیم بازار کشور بهره‌گیری از روش ساختار، زمینه و رفتار (روش سه وجهی-SBC)’ است. این مدل این امکان را فراهم می‌کند تا آسیب‌های عمده تنظیم بازار کشور در سه سطح محیطی، ساختاری و اجرایی
طبقه‌بندی شود. علت نام‌گذاری این مدل به «سه وجهی» آن است که ارتباط بین عوامل زمینه‌ای (محیطی)، ساختاری و اجرایی (محتوایی) به‌گونه‌ای است که قادر است آسیب‌های مرتبط با هر پدیده را شناسایی کند.

 

                                      ادامه متن در فایل زیر