خدمات مدیریت داده اصلی

خدمات مدیریت داده اصلی چیست: آنچه امروزه در دنیای تجارت رخ داده است باعث شده که اطلاعات و ارتباطات، نقش بسزایی در موفقیت کسب‌وکارها داشته باشند. از این رو برای اینکه یک مدیر بتواند بطور کارآمد سیستم و سازمان خود را مدیریت کند از ارتباطاتی که با صنایع مختلف ایجاد کرده بهره می‌برد. نظر به آنکه ارتباطات کارساز هم نیازمند اطلاعات صحیح است؛ در حال حاضر چگونگی ارتباط مورد بحث نیست اما به جز مبحث ارتباطات، مدیران نیازمند اطلاعـات و داده‌هـای فراوانـی هستند. هرچـه حـوزه مدیریت بزرگ‌تر و خدمات یا داده‌های ارائه شده بیشتر باشد باید توجه بیشتری به کسب اطلاعات شود و در این میان نیاز به ا طلاعـات یا داده‌های بـه هنگام و قابل اعتماد ضرورت پیدا می‌کند.

ادامه مطلب

محدوده مدیریت داده‌های اصلی در GS1
در بخش پیشین مفهوم مدیریت داده های اصلی بیان شد. چارچوب کیفیت داده GS1 برای خدمات داده اصلی طراحی شده است تا بهترین عملیات و تجارب را خصوصاً الزامات ضبط داده اصلی و اعتبارسنجی داده‌های محصول را مشخص نماید. این مباحث موضوعاتی را در فرآیندهای مدیریت داده‌ای پوشش می‌دهد و به بررسی استانداردهای GS1 برای پشتیبانی فرآیند خدمات داده اصلی مانند مشخصه عمومی GS1، قوائد تخصیص کد GTIN، استانداردهای GS1 درباره مشخصه تصویر محصول و قوانین اندازه‌گیری بسته‌های اطلاعاتی موجود در شبکه جهانی همزمان‌سازی داده (GDSN) سازمان GS1 می‌پردازد.

ادامه مطلب