جلسه معرفی کتاب تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران

جلسه معرفی کتاب