تعاونی‌های بزرگ تولیدی ازسال آینده به ایران کد می پیوندند

وزیر تعاون گفت: با اقداماتی که دردرون وزارتخانه انجام شده ،به زودی زمینه پیوستن کلیه واحدهای تعاونی کشور به ایران کد فراهم می‌شود.

محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار ماافزود:وزارت تعاون قبلا نیز حمایت خودراازراه اندازی وگسترش ایران کد اعلام کرده بود ودراین راستا معاونت برنامه ریزی وزارتخانه ملزم شد مطالعات وزمینه سازی‌های لازم رادراین خصوص انجام دهد.این بررسی‌ها همزمان با افتتاح رسمی ایران کد به دست مبارک رییس جمهور در مردادماه امسال آغاز شد واکنون درحال به نتیجه رسیدن است.
وی اظهار داشت: درواقع وزارت تعاون یکی از پیشروترین دستگاهها در پیوستن به ایران کد است به طوریکه اکنون تقریبا تمامی تعاونی‌های بزرگ کشور در جریان پیوستن به ایران کد قراردارند واطلاع رسانی لازم به آنها ارایه شده که خودرابرای پیوستن به این نظام ملی آماده کنند.
عباسی تصریح کرد:براساس برنامه ای که تدوین کرده ایم از اول سال آینده روند پیوستن تعاونی‌های بزرگ تولیدی به ایران کد آغاز خواهد شدوتا پایان سال سایر تعاونی‌های متوسط تولیدی وتوزیعی به نظام ملی شماره گذاری کالا ملحق خواهند شد.
وی خاطر نشان ساخت: به زودی هماهنگی‌های لازم با وزارت بازر گانی ومجری ایران کددراین باره صورت می گیردتاآناه نیر مقدمات لازم را درسیستم خودشان برای پذیرش تعاونی‌ها انجام دهند.