تطبیق با استانداردهای جی. اس۱، پیش شرط جهانی شدن تجارت