تحولات تجارت جهانی در سایه کووید 19

بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت (WTO)، تجارت جهانی قبل از شیوع بیماري کرونا در سال 2019 به دو دلیل عمده یعنی تنش‌های تجاری و کند شدن رشد اقتصادي کاهش داشته است. مبادلات جهانی کالایی در سال 2019 با کاهش حجم 1,0 درصدي بعد از افزایش 9,2 درصد در سال قبل از آن مواجه بود. در همین حال، ارزش دلاري صادرات کالایی جهان در سال 2019 با 3 درصد کاهش به 9,18 هزار میلیارد دلار رسید، این در حالی است که تجارت کالایی جهان در سال 2017 و 2018 به ترتیب 6,10 و 8,9 درصد رشد داشته است.

در این میان، مقدار تغییر حجم تجارت در مناطق مختلف متفاوت بوده است. به عنوان مثال، بیشترین کاهش حجم صادرات به سایر مناطق (خاور میانه، آفریقا، کشورهاي مستقل مشترك المنافع) اختصاص داشته است. پس از آن منطقه آمریکای جنوبی و مرکزي با کاهش 2,2 درصد قرار دارد. نکته قابل توجه افزایش حجم واردات سایر مناطق است که بازارهاي هدف صادراتی کشورمان را تشکیل می‌دهد. در سال 2019 این مناطق با افزایش 5,1 درصد واردات مواجه بودند که بقیه مناطق جهان با کاهش داشتند و یا افزایش اندکی را تجربه کردند.

وضعیت اقتصادی