بسته‌ شرکتی

نرم‌افزار نسخه شركتي سيستم كدينگ ملّي كالا، نرم‌افزاري است كه در اختيار يك مؤسسه قرار مي‌گيرد و با استفاده از آن كليه مواد اوليه، قطعات، موجودي‌هاي انبار و اموال در گردش و محصولات او طبقه‌بندي و كدگذاري مي‌گردد. در اين سيستم اقلام به گونه‌اي كدگذاري مي‌شوند كه 7 رقم اوليه مطابق ساختار طبقه‌بندي ملّي كالاست و به اين ترتيب با دیگر کدهای ایران‌کد يكسان است. سريال كالا نيز بر اساس معيارهاي مؤسسه به كار گيرنده كالا تعيين مي‌شود. اين كد از جهت ساختاري به كدملّي شبيه است اما اطلاعات اين اقلام در پايگاه اطلاعات مركز و پرتال اطلاع‌رساني ملّي كالا قرار نمي‌گيرد. به‌كارگيري اين بسته مي‌تواند عوايد ذيل را حاصل نمايد:

    • صرفه‌جويي كلان اقتصادي از طريق مديريت بهينه كالاي در جريان
    • شناسنامه‌دار شدن كالاهاي تحت پوشش
    • ايجاد كليد و زبان مشترك ارتباطي با عناصر داخلي و خارجي شركت
    • تحت كنترل درآوردن اطلاعات محصولات و كاتالوگ آن‌ها
    • امكان‌پذير شدن تجزيه و تحليل سلسله مراتبي خريدها و مصارف
    • تسهيل مديريت موجودي انبار و اموال
    • كاهش هزينه نهايي و برخورداري از لجستيك مؤثر و يك‌پارچه
    • ايجاد بستر اطلاعاتي اقلام جهت تزريق به سطوح عملّياتي شركت