برگزاری جلسه جهت همکاری مشترک مرکز با روابط عمومی موسسه مطالعات بازرگانی

در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 98 جلسه مشترکی مابین بخش های بازاریابی و روابط عمومی مرکز مالی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی جهت هم افزایی، تبادل اخبار و اطلاعات برگزار گردید. در این جلسه نحوه همکاری های مشترک مابین دو بخش به بحث و تبادل نظر گذاشته و توافقاتی در این زمینه حاصل گردید.