برنامه های مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات برای تحقق دولت الکترونیک