بازدید رییس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از مرکز