ایران کد گام نهایی برای منظم کردن گردش کالادرکشور است

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران گفت: برای آن که بتوانیم استفاده از ایران کد را گسترش دهیم، کارگروه ویژه ای دراتاق ایران تشکیل شده است تا اعضای بخش خصوصی در جریان مزایای استفاده از ایران کد قرار گیرند و با ویژگی‌های آن آشنا شوند.

محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار ما افزود: بسیاری از کشورها برای خود نظام طبقه بندی و شماره گذاری ملی دارند و در کشور ما در حدود 17سال است که بر روی این موضوع کار می‌شود. در این مدت تحقیقات زیادی انجام شد و ادبیات این موضوع در جهان و نظامهای مختلف آنها مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی‌هایی که درنهایت در این سامانه دیده شد دربرگیرنده همه ویژگی‌های مثبت سایر نظامهای مشابه دردنیا است.
وی خاطرنشان ساخت: در عین حال امکان ارتباط با سایر نظامهای طبقه بندی ایران و سایر کشورها نیز در ایران کد وجود دارد. مثلا این نظام با نظام گمرک همخوانی داشته و به راحتی معادل سازی لازم انجام شده است و می تواند خدمات اطلاعاتی خودش را به صادر کننده ارائه دهد. همچنین امکان تناظر با نظام استانداردنیز در آن وجود دارد. چون این نظام کالاها را بر اساس ماهیت طبقه بندی می کند و همزمان اصالت شرکتی را نیزحفظ می کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهارداشت: چهار دولت درزمینه نظام مند کردن گردش کالادرکشور برنامه تدوین کرده اند واکنون به نظر می رسد طراحی وپیاده سازی ایران کد گام نهایی برای به نظم درآوردن سیستم گردش کالادرکشور است.
وی گفت: با توجه به اینکه مقدمات بکارگیری تجارت الکترونیکی در قانون وبه ویژه قانون برنامه پنجم توسعه پیش ‌بینی شده ،ما فکر می کنیم اقدام برای استفاده ازایران کدبه عنوان یکی از ابزارهای اصلی تجارت الکترونیک ارزنده و در جهت هرچه شفاف‌ ‌تر کردن فعالیتهای اقتصادی است.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران از توسعه فرهنگ تجارت الکترونیکی، بهبود سیستم گردش کالا و سیستم هایی نظیر ایران کد استقبال می‌کند؛ به همین دلیل در این زمینه همکاریهایی را در سطوح مشورتی و تصمیم‌ گیری داشته و دارد.
وی گفت: ما معتقدم  نهادینه شدن این سیستم در بنگاه‌های بخش خصوصی به فرهنگ سازی گسترده و وسیعی نیاز دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید زمینه‌ ای فراهم شود که بنگاه‌های اقتصادی در استفاده از این امکان، نفع اقتصادی خود را مشاهده کنند، خاطرنشان کرد: برای اجرای بهینه سیستم ایران ‌کد، همکاری نزدیکتر بین دستگاه‌های دولتی، اتحادیه‌‌ها و تشکلهای بخش خصوصی ضروری است و قطعا مشارکت بخش خصوصی می‌ تواند توفیق این طرح را افزایش