ایران کد وگمرک امسال به یکدیگر متصل می شوند

رییس کل گمرک ایران گفت:ایران کد وسیستم الکترونیک گمرکات به احتمال زیاد تااواسط امسال به یکدیگر متصل می‌شود.

اردشیر محمدی درگفتگوباخبرنگارماافزود:مقدمات اتصال دو سیستم از مدتها پیش توسط کمیته مشترک فنی آغاز شده اما نیاز به زمان دارد تا به بهره برداری کامل برسد.
وی خاطر نشان ساخت:همچنین درنظر داریم یکسری کارگاههای آموزشی رانیر برگزار کنیم که کاربران سیستم بتوانند با شیوه کاربرد کد ملی کالا در گمرکات آشنا شوند.
محمدی اظهارداشت:اتصال گمرکات به ایران کد وهمچنین اتصال ثبتارش به گمرکات یک بستر کاملا الکترونیکی برای ورود وخروج کالا ایجاد می کند که ضمن سریع بودن کم هزینه وایمن هم هست.از سوی دیگر اختلاف برداشتهای دستگاههااز مفاد قوانین به ویژه درموضوع ردیف‌های تعرفه رااز بین می بردودرنهایت به نفع مردم وباعث آرامش آنهاست.
رییس کل گمرک ایران راه اندازی امضای الکترونیک دروزارت بازرگانی را گامی درراستای تحقق گمرک الکترونیک برشمرد وخواستار تکمیل هر چه سریعتر زیر ساخت‌های فنی آن شد.